Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
16.03.2011 17:10

Unieważniono postępowanie ZP.2712.12.2011

Przebudowa ul. Mickiewicza w Michałowicach

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi na długości 688 mb , w tym: - roboty drogowe: rozebranie 2.824 m2 nawierzchni bitumicznych, 566 m2 nawierzchni z kostki bet., 260 mb krawężników i obrzeży, wykonanie 848 m2 chodników z kostki bet., 3.603 m2 jezdni, zjazdów i progów zwalniających z kostki bet., 1.333 mb ścieków z kostki bet., 2.041 mb krawężników, 580 mb obrzeży, 626 m2 humusowania i obsiewu poboczy, regulacja pionowa 71 szt. studzienek i zaworów, instalacja 33 szt. znaków drogowych na 11 szt. słupków stalowych, instalacja 60 szt. punktowych elementów odblaskowych, 12,8 m2 oznakowania poziomego, wycinka 8 szt. drzew, założenie 420 mb rur osłonowych Arota, - roboty odwodnieniowe: demontaż 689 mb rurociągu ceramicznego śr. 200 mm, wykonanie 466 mb rurociągów drenażowych śr. 400 mm, 223 mb rurociągów drenażowych śr. 315 mm, 90 mb rurociągów PVC śr. 200 mm, 31 szt. wpustów deszczowych, 19 szt. studni rewizyjnych żelbetowych śr. 1200 mm, 7 szt. studni rewizyjnych żelbetowych śr. 1000 mm, 289 m3 złoża filtracyjnego zabezpieczonego geowłókniną. Przed złożeniem ofert Wykonawca winien dokonać wizji w terenie w celu zapoznania się ze stanem istniejącym przyszłej budowy. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określony został w: - STWiORB: załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacji projektowej: załącznik nr 8 do SIWZ 2.3. Wykonawca zobowiązany jest: a) zapewnić bezpieczną organizację prac, b) zabezpieczyć teren budowy w sposób uniemożliwiający wejście na teren budowy osób postronnych przez całą dobę, c) bezwzględnie stosować się do treści wszystkich uzgodnień wydanych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, d) uzyskać zgodę na czasowe zajęcie pasów drogowych, e) zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu, f) prace rozbiórkowe należy prowadzić w taki sposób, aby możliwie jak najwięcej materiałów można było wykorzystać do prac odtworzeniowych (kostka betonowa, płytki chodnikowe, krawężniki, obrzeża itp.). Nadmiar gruntu należy zutylizować we własnym zakresie. Utylizacji należy poddać również inne materiały pochodzące z rozbiórek, a których nie można użyć powtórnie. We własnym zakresie należy również zabezpieczyć sobie miejsce na czasową zwałkę gruntuj. Koszty powyższych prac należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym, g) uwzględnić w wynagrodzeniu koszty ewentualnego obniżania zwierciadła wody, koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, koszty uzgodnień, odbiorów, badań, wyłączeń sieci i przyłączy w celu wykonania zamówienia, koszty obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, koszty ewentualnej instalacji kładek i pomostów dojazdowych do posesji przylegających do placu budowy oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej, h) wykonać na swój koszt schematy lub rysunki robocze, warsztatowe jeśli uzna to za konieczne dla wykonania robót lub ich części, i) materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006, Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.), j) do dokonania wizji lokalnej przyszłego terenu budowy oraz zapoznania się z warunkami realizacji robot. W ramach wizji lokalnej należy stwierdzić istniejące przeszkody i kolizje widoczne na zewnątrz, możliwość zagospodarowania terenu budowy, w tym składowania materiałów, k) Wykonawca w formie oświadczenia potwierdzi, że zapoznał się i sprawdził dokumentację projektową i nie zgłasza do niej zastrzeżeń.

Załączniki

Data publikacji: 16.03.2011 17:10
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Karolina Borecka