Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
18.10.2011 15:53

Unieważniono postępowanie ZP.2712.52.2011

Sprzedaż i dostawa mebli biurowych do nowego Urzędu Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Sprzedaż i dostawa mebli biurowych do nowego Urzędu Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, nr sprawy: ZP.2712.52.2011.

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia polegającego na sprzedaży i dostawie mebli biurowych do nowego Urzędu Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach.

1. Zamówienie obejmuje w szczególności: meble do wyposażenia pomieszczeń pracowniczych, meble do wyposażenia gabinetów, meble do wyposażenia sali konferencyjnej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe o minimalnych parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych, warunki dostawy, został przedstawiony w załączniku nr A do SIWZ.

3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy też katalogi producenta pozwalające na ocenę zgodności oferowanych elementów i mebli oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ.

4. Uwaga! W celu umożliwienia Zamawiającemu porównania koloru i jakości oferowanych dostaw do oferty należy dołączyć próbki płyty drewnopochodnej o najmniejszych wymiarach 30x30cm oraz jako próbki - lakierowanej nogi biurka. Próbki mają odpowiadać wymaganiom Zamawiającego szczegółowo określonym i opisanym w załączniku A do SIWZ.

5. Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone meble oraz zamontowane w nich elementy oraz elementy dodatkowe były fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i nie posiadały śladów użytkowania.

6. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot Umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości użytych materiałów i zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej staranności.

7. Dostarczone meble muszą być tak zapakowane, aby zapobiec ich uszkodzeniu lub pogorszeniu stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia.

8. Uwaga! Podczas odbioru Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania w sposób losowy mebli celem dokonania ich montażu i demontażu na koszt Wykonawcy.

9. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może ustalić z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą ostateczne odcienie płyt laminowanych.

10. W przypadku użycia w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w odniesieniu do określonych przedmiotów Zamawiający wymaga, aby taki zapis rozumieć jako minimalny, określający parametry techniczne przedmiotu i w tym przypadku Wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny, tzn. o takich samych lub lepszych parametrach, ale przy spełnianiu minimalnych parametrów określonych przez zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest również przedstawić wraz z ofertą szczegółowy opis przedmiotu, z którego w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany przedmiot lub element jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych niż przedmiot lub jego element określony przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

11. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 miesięczny wymagany okres gwarancyjny w odniesieniu do wszystkich elementów zamówienia, wraz z nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) bieżącą konserwacją (regulacjami) wynikającą z warunków gwarancji i naprawą w okresie gwarancyjnym w miejscu użytkowania na warunkach określonych - Okres gwarancji rozpoczyna bieg od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń - szczegółowy zakres umowy określa projekt umowy.

12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja mebli - zał. nr A do SIWZ.

13. Uwaga! Przedmiotem zamówienia jest jedynie sprzedaż i dostawa mebli biurowych do nowego Urzędu Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach. Zamówienie nie obejmuje montażu mebli - będzie on przedmiotem odrębnej umowy.

Załączniki

Data publikacji: 18.10.2011 15:53
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Karolina Borecka