Urząd Gminy Michałowice
04.10.2012 15:00

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.56.2012

Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie przy Al. M. Dąbrowskiej 12/20 w ramach programu "Radosna Szkoła"

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZP.2712.56.2012 pn.:Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie przy Al. M. Dąbrowskiej 12/20 w ramach programu „Radosna Szkoła” Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 192081 - 2012; data zamieszczenia: 06.09.2012

 

W postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 21.09.2012 r. do godz. 1200złożono 11 ofert.

 

Numer oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

 

Cena brutto

LICZBA

PUNKTÓW

wg kryterium cena - 100%

I.

Sławomir Chmieliński

NOVUM Wyposażenia placów zabaw

GROM 36

12-130 Pasym

 

175.617,59 zł

0 pkt

Oferta odrzucona

 

II.

Educarium Sp. z o.o

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

 

199.500,00 zł

 

85.26 pkt

III.

Cezary Wojciech Krakowski PROMETEUSZ

ul. Topolowa 23

95-200 Pabianice

 

166.740,00 zł

0 pkt

Oferta odrzucona

 

IV.

Speed Grupa Sp. z o.o

ul. Parkowa 12

05-200 Wołomin

 

295.200,00 zł

 

57.62 pkt

V.

COLOR- SPORT s.c

Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski

ul. Warszawska 299

43-155 Bieruń

 

227.673,00 zł

0 pkt

Oferta odrzucona

 

VI.

Mirosław Derkacz Garden Designers

Ul. Siewierzan 46/2

20-828 Lublin

 

209.466,67 zł

 

81.21 pkt

VII.

Saternus Sp. z o.o.

ul Kościuszki 63

41-503 Chorzów

 

156.148,50 zł

0 pkt

Oferta odrzucona

 

VIII.

Tadeusz Rutkowski Firma Rutkowski

ul. Krzywdy Rzewuskiego 50

05-800 Pruszków

 

170.106,65 zł

 

100 pkt

IX.

Albert Śpiewakowski AS BUD

ul. Ciołkosza 2/41

03-134 Warszawa

 

206.283,55 zł

 

82.46 pkt

X.

Agnieszka Sereda PLAYTIME

ul. Kadłubka 24 a

02-496 Warszawa

 

218.940,00 zł

 

 

77.69 pkt

XI.

AMS Invest s.c.

Stanisław Chipczyński, Michał Czapski

ul. Ludowa 3

05-500 Piaseczno

 

206.113,56 zł

 

 

82.53 pkt

 

  • Liczba ofert nierozpatrzonych z powodu wykluczenia Wykonawcy – 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 4

 

Zamawiający odrzucił  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oferty nr I, III, V, VII ich treść tych ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zamawiający dokonał oceny i porównania ofert złożonych przez niepodlegających wykluczeniu wykonawców i ofert niepodlegających odrzuceniu.

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena - 100%, za najkorzystniejszą została uznana oferta nr VIII, złożona przez Pana Tadeusza Rutkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  Firma Rutkowski, Ul. Krzywdy Rzewuskiego 50, 05-800 Pruszków - cena oferty brutto: 170.106,65 zł

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e-mailem - zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy tj. dnia 10 października 2012 r.

 

Sprawę prowadzi : stanowisko ds. zamówień publicznych, tel.: (22) 350 91 68

 

/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 04.10.2012 15:00
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 27
Autor: Karolina Mąkal