Urząd Gminy Michałowice
20.12.2012 14:41

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.74.2012

Przebudowa ul. Brzozowej w Pęcicach Małych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZP.2712.74.2012 pn.: Przebudowa ul. Brzozowej w Pęcicach Małych.

                                                                     

  • Liczba ofert złożonych – 15:

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

CENA OFERTY

BRUTTO

LICZBA PUNKTÓW

wg kryterium cena - 100%

 

I.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

585 362,94 zł

 

67.87 pkt

 

II.

MKL- BUD Michał Lulis

ul. Joliot- Curie 19/35

02-646 Warszawa

 

398 827,67 zł

 

99.61 pkt

 

III.

Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych „MARGOT”

ul. Pasaż Ursynowski 11

02-784 Warszawa

 

429 185,25 zł

 

92.57 pkt

 

IV.

Budownictwo Drogowe

JARPOL S.A.

ul. Grenadierów 8/25

04-062 Warszawa

 

519 898,95 zł

 

76.42 pkt

 

V.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

476 181,79 zł

 

83.43 pkt

 

VI.

„FAL-BRUK” Sp. z o.o. sp. k.

ul. Sarabandy 42

02-868 Warszawa

 

397 290,00 zł

 

100 pkt

 

VII.

„MAL-BRUK” Jan Sikorski

Zakład Robót Budowlanych

ul. Południowa 31

05-503 Głosków- Letnisko

 

492 000,00 zł

 

80.75 pkt

 

 

VIII.

„BUD-BRUK” Wiesław Bugajczyk

Zakład Robót Drogowych

ul. Warzywna 16

05-800 Pruszków

 

415 030,75 zł

 

95.73 pkt

 

IX.

MABAU POLSKA Sp. z o.o.

ul. Szymanów 9K

05-532 Baniocha

 

450 000,00 zł

 

88.28 pkt

 

X.

F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek

Pogorzel ul. Świerkowa 31

05-430 Celestynów

 

439 746,62 zł

 

90.34 pkt

 

XI

Przedsiębiorstwo DROGBET

ul. Wysockiego 2/260

03-369 Warszawa

 

459 405,00 zł

 

86.48 pkt

 

XII

„POL- DRÓG Warszawa” Sp. z o.o.

ul. Arkuszowa 7

01-934 Warszawa

 

488 992,86 zł

 

81.25 pkt

 

XIII

RYMIX- BIS S.A.

ul. Równoległa 1

02-235 Warszawa

 

456 414,72 zł

 

87.04 pkt

 

XIV

Zakład Usług Torowo- Drogowych M.A.M. Góral Spółka Jawna

ul. Laskowa 6

05-400 Otwock

 

505 001,10 zł

 

78.67 pkt

 

XV

P.H.U. Transport-Sprzęt-Roboty Drogowe Tomasz Zenon Pietruszka

ul. Lipowa 9/29

05-803 Pruszków

 

531 373,01 zł

 

74.77 pkt

 

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania- 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

 

Zamawiający dokonał badania i oceny ofert złożonych przez niepodlegających wykluczeniu Wykonawców i ofert, które nie podlegają odrzuceniu.

 

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr VI złożona przez„FAL-BRUK” Sp. z o.o. sp. k. ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa cena brutto:  397 290,00 zł

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1 pkt 4 przywołanej ustawy Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 a ustawy, umowa może być zawarta wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Z uwagi na powyższe, zgodnie z dyspozycją art. z 94 ust. 1 pkt 2 przywołanej ustawy, Zamawiający informuje że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia  28 grudnia 2012 roku.

 

/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 20.12.2012 14:41
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Karolina Mąkal