Urząd Gminy Michałowice
20.12.2012 14:02

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.78.2012

"Zaprojektowanie, dostawa i montaż nowej hali namiotowej nad istniejącym boiskiem do koszykówki znajdującym się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie przy Al. M. Dąbrowskiej 12/20" w ramach zadania "Rozbudowa szkoły w Komorowie wraz z wykonaniem lodowiska i zadaszenie boiska".

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZP.2712.78.2012 pn.:„Zaprojektowanie, dostawa i montaż nowej hali namiotowej nad istniejącym boiskiem do koszykówki znajdującym się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie przy Al. M. Dąbrowskiej 12/20” w ramach zadania „Rozbudowa szkoły w Komorowie wraz z wykonaniem lodowiska i zadaszenie boiska”.

 

  • Liczba ofert złożonych – 4:

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

CENA OFERTY

BRUTTO

LICZBA PUNKTÓW

wg kryterium cena - 100%

 

I.

GRIMAR Dagmara Bochenek

Ul. Przyjaźni 1/18

42-500 Będzin

 

264 112,98 zł

 

100 pkt

 

II.

Konsorcjum:

Lider: LODOWISKA Hanna Starzyk

Ul. Gościmińska 9

09-120 Nowe Miasto

Członek: OBIEKTY SPORTOWE Agnieszka Jastrzębska

Ul. Wolności 15

09-120 Nowe Miasto

 

 

266 664,00 zł

 

99,04 pkt

 

III.

HALSYSTEM Sp. z o.o.

ul. Opaczewska 71/27

02-201 Warszawa

 

335 175,00 zł

 

78,80 pkt

 

IV.

Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe

IZOLBUD Sp. z o.o.

ul. Bokserska 39

02-690 Warszawa

 

305 000,00 zł

 

86,59 pkt

 

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania- 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

 

Zamawiający dokonał badania i oceny ofert złożonych przez niepodlegających wykluczeniu Wykonawców i ofert, które nie podlegają odrzuceniu.

 

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez GRIMAR Dagmara Bochenek, Ul. Przyjaźni 1/18, 42-500 Będzin, cena brutto:264 112,98 zł

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1 pkt 4 przywołanej ustawy Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 a ustawy, umowa może być zawarta wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Z uwagi na powyższe, zgodnie z dyspozycją art. z 94 ust. 1 pkt 2 przywołanej ustawy, Zamawiający informuje że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 28 grudnia 2012 roku.

 

/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 20.12.2012 14:02
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 10
Autor: Karolina Mąkal