Urząd Gminy Michałowice
20.12.2012 15:01

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.79.2012

Przebudowa ul. Tulipanów w Nowej Wsi.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZP.2712.79.2012 pn.: Przebudowa ul. Tulipanów w Nowej Wsi

 

  • Liczba ofert złożonych – 17:

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

CENA OFERTY

BRUTTO

LICZBA PUNKTÓW

wg kryterium cena - 100%

 

I.

MKL- BUD Michał Lulis

ul. Joliot- Curie 19/35

02-646 Warszawa

 

487 943,13 zł

91.54 pkt

 

II.

„Planeta” Sp. z o.o.

ul. Zdziarska 21

03-289 Warszawa

 

 

596 477,27 zł

74.88 pkt

 

III.

„Partner” Krzysztof Czarnecki Maciej Korolec Spółka Jawna

ul. Dębowa 24

05-123 Chotomów

 

 

541 264,46 zł

82.52 pkt

 

IV.

RYMIX- BIS S.A.

ul. Równoległa 1

02-235 Warszawa

 

 

518 708,90 zł

86.11 pkt

 

V.

„Delta” Spółka Akcyjna

ul. Dzielna 21/47

01-029 Warszawa

 

 

478 998,90 zł

93.25 pkt

 

VI.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

 

501 988,47 zł

88.98 pkt

 

VII.

Budownictwo Drogowe „Jarpol” S.A.

ul. Grenadierów 8/25

04-062 Warszawa

 

600 012,52 zł

74.44 pkt

 

VIII.

Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych „Margot”

ul. Pasaż Ursynowski 11

02-784 Warszawa

 

 

446 669,89 zł

100 pkt

 

IX.

Pol- Dróg Warszawa Sp. z o.o.

ul. Arkuszowa 7

01-934 Warszawa

 

 

613 898,42 zł

72.75 pkt

 

X.

MABAU POLSKA Sp. z o.o.

ul. Szymanów 9K

05-532 Baniocha

 

 

535 304,50 zł

83.44 pkt

 

XI

MOTA-ENGIL CENTRAL

EUROPE S.A.

ul. Wadowicka 8W

30-415 Kraków

 

 

651 563,29 zł

68.65 pkt

 

XII

„Dowbud-C” Sp. z o.o.

ul. Pawlikowskiego 1/23

03-983 Warszawa

 

 

498 377,41 zł

89.62 pkt

 

XIII

F.H.U. „Bruk- Bud” Piotr Skoczek

Pogorzel, ul. Świerkowa 31

05-430 Celestynów

 

 

513 301,76 zł

87.02 pkt

 

XIV

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane DROTECH Kin Dariusz

ul. Warszawska 211/2

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

 

701 760,88 zł

63.64 pkt

 

XV

Zakład Usług Brukarskich

„Adrog” S. J.

Adam Dybcio, Eugenia Dybcio

ul. Dobra 6/14

00-388 Warszawa

 

 

590 400,00 zł

75.65 pkt

 

XVI

„Fal-Bruk” Sp. z o.o. s. k.

ul. Sarabandy 42

02-868 Warszawa

 

 

466 170,00

95.81 pkt

 

XVII

Zakład Usług Torowo-Drogowych M.A.M. Góral Spółka Jawna

ul. Laskowa 6

05-400 Otwock

 

 

547 723,91

81.55 pkt

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania- 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

 

Zamawiający dokonał badania i oceny ofert złożonych przez niepodlegających wykluczeniu Wykonawców i ofert, które nie podlegają odrzuceniu.

 

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr VIII  złożona przez panią Małgorzatę Szymańską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych „MARGOT”, z siedzibą w Warszawie, ul. Pasaż Ursynowski 11 lok. 13  cena brutto:  446 669,89 zł

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1 pkt 4 przywołanej ustawy Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 a ustawy, umowa może być zawarta wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Z uwagi na powyższe, zgodnie z dyspozycją art. z 94 ust. 1 pkt 2 przywołanej ustawy, Zamawiający informuje że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 28 grudnia 2012 roku.

 

/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 20.12.2012 15:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Karolina Mąkal