Urząd Gminy Michałowice
20.12.2012 14:43

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.80.2012

Przebudowa ul. Poprzecznej w Granicy.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZP.2712.80.2012 pn.:Przebudowa ul. Poprzecznej w Granicy.

 

  • Liczba ofert złożonych – 12:

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

CENA OFERTY

BRUTTO

LICZBA PUNKTÓW

wg kryterium cena - 100%

 

I.

MKL- BUD Michał Lulis

ul. Joliot- Curie 19/35

02-646 Warszawa

 

159 999,62 zł

 

97.63 pkt

 

II.

MABAU POLSKA Sp. z o.o.

ul. Szymanów 9K

05-532 Baniocha

 

190 000,01 zł

 

82.21 pkt

 

III.

RYMIX-BIS S.A.

ul. Równoległa 1

02-235 Warszawa

 

178 061,06 zł

 

87.73 pkt

 

IV.

FAL-BRUK Sp. z o.o. s. k.

ul. Sarabandy 42

02-868 Warszawa

 

156 210,00 zł

 

100 pkt

 

V.

Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych „Margot”

ul. Pasaż Ursynowski 11

02-784 Warszawa

 

164 181,86 zł

 

95.14 pkt

 

VI.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

159 091,61 zł

 

98.19 pkt

 

VII.

Przedsiębiorstwo DROGBET

ul. Wysockiego 2/260

03-369 Warszawa

 

183 885,00 zł

 

84.95 pkt

 

VIII.

Budownictwo Drogowe

JARPOL S.A.

ul. Grenadierów 8/25

04-062 Warszawa

 

201 573,40 zł

 

77.49 pkt

 

IX.

Zakład Usługowy BEN-BRUK

Henryk Socha

ul. Partyzantów 10

26-640 Skaryszew

 

227 287,13 zł

 

68.73 pkt

 

X.

MAL- BRUK Jan Sikorski

Zakład Robót Budowlanych

ul. Południowa 31

05-503 Głosków Letnisko

 

217 710,00 zł

 

71.75 pkt

 

XI

BIS WOD- KAN Roboty

Inżynieryjno- Budowlane J. Chudek

ul. Kwiatowa 8

05-090 Raszyn

 

231 138,00 zł

 

67.58 pkt

 

XII

P.H.U Transport- Sprzęt- Roboty Drogowe

Tomasz Zenon Pietruszka

ul. Lipowa 9/29

05-803 Pruszków

 

222 351,51 zł

 

70.25 pkt

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania - 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

 

Zamawiający dokonał badania i oceny ofert złożonych przez niepodlegających wykluczeniu Wykonawców i ofert, które nie podlegają odrzuceniu.

 

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr IV złożona przez „FAL-BRUK” Sp. z o.o. sp. k., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa,cena oferty brutto: 156 210,00 zł.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1 pkt 4 przywołanej ustawy Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 a ustawy, umowa może być zawarta wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia  28 grudnia 2012 roku.

 

/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 20.12.2012 14:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Karolina Mąkal