Urząd Gminy Michałowice
20.12.2012 16:22

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.81.2012

Przebudowa ul. Bugaj w Komorowie Wsi.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZP.2712.81.2012 pn.: Przebudowa ul.  Bugaj w Komorowie Wsi

 

  • Liczba ofert złożonych – 13:

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

CENA OFERTY

BRUTTO

LICZBA PUNKTÓW

wg kryterium cena - 100%

 

I.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Budowlanych

Export- Pribex Sp. z o.o.

ul. Modlińska 310/312

03-152 Warszawa

 

1 493 227,29 zł

 

59.31 pkt

 

 

II.

MKL- BUD Michał Lulis

ul. Joliot- Curie 19/35

02-646 Warszawa

 

1 087 239,74 zł

 

81.45 pkt

 

III.

MABAU POLSKA Sp. z o.o.

ul. Szymanów 9K

05-532 Baniocha

 

1 093 999,99 zł

 

80.95 pkt

 

IV.

FAL-BRUK Sp. z o.o. s. k.

ul. Sarabandy 42

02-868 Warszawa

 

885 600,00 zł

 

100 pkt

 

V.

„POL- DRÓG Warszawa” Sp. z o.o.

ul. Arkuszowa 7

01-934 Warszawa

 

1 222 425,94 zł

 

72.45 pkt

 

VI.

„BUD-BRUK” Wiesław Bugajczyk

Zakład Robót Drogowych

ul. Warzywna 16

05-800 Pruszków

 

1 080 080,52 zł

 

81.99 pkt

 

VII.

Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych „Margot”

ul. Pasaż Ursynowski 11

02-784 Warszawa

 

1 208 877,85 zł

 

73.25 pkt

 

VIII.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

1 086 172,93 zł

 

81.53 pkt

 

 

IX.

Budownictwo Drogowe

JARPOL S.A.

ul. Grenadierów 8/25

04-062 Warszawa

 

1 162 794,52 zł

 

76.16 pkt

 

X.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane DROTECH Kin Dariusz

ul. Warszawska 211/2

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

1 357 653,18 zł

 

65.23 pkt

 

XI

Mrozek Sp. z o.o.

ul. Ustrzycka 8

02-141 Warszawa

 

1 224 834,00 zł

 

72.30 pkt

 

XII

Konsorcjum firm:

Lider:

Zakład Usług Torowo- Drogowych M.A.M. Góral Spółka Jawna

ul. Laskowa 6

05-400 Otwock

oraz

P.H.U TOWEMO Monika Szczygieł

ul. Żeromskiego 73K

05-400 Otwock

 

1 019 004,16 zł

 

86.91 pkt

 

XIII

P.P.U.H EFEKT Sp. z o.o.

ul. Szomańskiego 8

02-495 Warszawa

 

1 107 000,00 zł

 

80 pkt

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania- 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

 

Zamawiający dokonał badania i oceny ofert złożonych przez niepodlegających wykluczeniu Wykonawców i ofert, które nie podlegają odrzuceniu.

 

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr IV   złożona przez FAL-BRUK Sp. z o.o. s. k., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa cena brutto:  885 600,00 zł

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1 pkt 4 przywołanej ustawy Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 a ustawy, umowa może być zawarta wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Z uwagi na powyższe, zgodnie z dyspozycją art. z 94 ust. 1 pkt 2 przywołanej ustawy, Zamawiający informuje że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia   28 grudnia 2012 roku.

 

/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 20.12.2012 16:22
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Karolina Mąkal