Urząd Gminy Michałowice
10.01.2013 15:25

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.84.2012

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej, przetargowej i wykonawczej termomodernizacji budynków ZSO w Komorowie.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  – nr sprawy: ZP.2712.84.2012 pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej, przetargowej i wykonawczej termomodernizacji budynków ZSO w Komorowie”.

 

  • Liczba ofert złożonych - 16:

NR OFERTY

WYKONAWCA

CENA OFERTY

BRUTTO

LICZBA

PUNKTÓW

wg kryterium cena - 100%

 

I.

AC Studio J. Sogała, J. Romański

61-450 Poznań, ul. Opolska 114c

79 950,00

42.34

 

II.

Pracownia Projektowa Paweł Jabłoński

43-300 Bielsko-Biała, ul. Sixta 5/111

33 852,00

100 pkt

 

III.

Pracownia Projektowa Archikar

Architekt Adam Karkusiewicz

 01-164 Warszawa, ul. Banderii 4/344

147 477,00

22.95 pkt

 

IV.

Pracownia Audytorska Inż. Jacek Stępień

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,

ul. Bławatna 22

35 374,80

95.69 pkt

 

V.

Plan 3D Adrian Bogutczak

90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5

83 640,00

Wykonawca wykluczony z postępowania

 

VI.

Meritum Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. K.

 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 90B

244 770,00

13.83

 

VII.

Solarsystem s.c.

Łapa M., Olesek W., Skorup-Nawara E.

32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 42

47 232,00

71.67

 

VIII.

ae fusion Studio sp. z o.o.

31-020 Kraków, ul. Św. Tomasza 20/7

136 530,00

24.79

 

IX.

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych BENBUD inż. Benedykt Reder

86-300 Grudziądz, ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1 lok. 27

61 500,00

55.04

 

X.

Neon Wojciech Norberciak

42-202 Częstochowa, ul. Bór 180

62 115,00

54.50

 

XI

Biuro Architektoniczne ABRYS s.c.

09-402 Płock, ul. 1 Maja 7A

59 040,00

57.34

 

XII

ABC Usługi Kreślarskie i Projektowe

Monika Perchel

27-225 Pawłów, ul. Kraków 25a

91 020,00

37.19

 

XIII

P.P.U.H. VITARO Wojciech Jędrzejczyk

97-500 Radomsko, ul. Dziepółć 3

35 670,00

94.90

 

XIV

Biuro Studiów i Projektów Budownictwa

ARCHITEKTOR SP. O.O.

60-184 Poznań, ul. Szczurkiewiczów 11

83 640,00

40.47

 

XV

Eco-Investment Poland Sp. z o.o.

85-047 Bydgoszcz, ul. B. Chrobrego 24 lok. 1

120 540,00

28.08

 

XVI

Zakład Usług Technicznych

Architekt Wanda Grodzka

80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 21/23 pok. 7

95 571,00

35.42

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 1

 

Zamawiający wykluczył z postępowania wykonawcę Plan 3D Adrian Bogutczak, 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5, na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

  • Liczba ofert odrzuconych – j/w

 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 przywołanej ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

Zamawiający dokonał badania i oceny ofert złożonych przez niepodlegających wykluczeniu Wykonawców i ofert, które nie podlegają odrzuceniu.

 

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II złożona przez pana Pawła Jabłońskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracowania Projektowa Paweł Jabłoński, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Sixta 5/111, cena brutto : 33 852, 00 zł

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1 pkt 4 przywołanej ustawy Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.  

 

Z uwagi na powyższe, zgodnie z dyspozycją art. z 94 ust. 1 pkt 2 przywołanej ustawy, Zamawiający informuje że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia  16  stycznia 2013 roku, w siedzibie Zamawiającego. 

Sprawę prowadzi: stanowisko ds. zamówień publicznych  tel.: (22) 350 91 68

 

Z poważaniem

/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 10.01.2013 15:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 98
Autor: Karolina Mąkal