Urząd Gminy Michałowice
27.12.2012 14:22

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.86.2012

Roboty porządkowe na terenie Gminy Michałowice w roku 2013.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy: ZP.2712.86.2012 pn.„Roboty porządkowe na terenie Gminy Michałowice w roku 2013”.

 

  • Liczba ofert złożonych - 4:

 

Numer oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

 

Cena brutto

LICZBA

PUNKTÓW

wg kryterium cena - 100%

I.

REMONDIS Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 16

02-981 Warszawa

 

295 721,10 zł

 

100 pkt

II.

Urządzanie i Utrzymanie Zieleńców

CHIRURGIA DRZEW

Petroniusz Frejlich

ul. Ludna 7 B

05-822 Milanówek

 

 

306 670,82 zł

 

 

96.43 pkt

III.

Zakład Usług Wielobranżowych

Jolanta Generalczyk

ul. Wiejska 13

05-805 Otrębusy

 

309 703,00 zł

 

95.48 pkt

 

IV.

Konsorcjum firm:

FAGUS Sp. z o.o.

P.U. Hetman Sp. z o.o.

Siedziba Konsorcjum:

Al. Krakowska 110/114

00-971 Warszawa

 

403 837,45 zł

 

73.23 pkt

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania - 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

 

Zamawiający dokonał oceny i porównania ofert złożonych przez niepodlegających wykluczeniu Wykonawców i ofert niepodlegających odrzuceniu. Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena - 100% za najkorzystniejszą została uznana oferta nr I złożona przez REMONDIS Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Zawodzie 16. Cena oferty brutto: 295 721,10 zł.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1 pkt 4 przywołanej ustawy Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa może zostać zawarta wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy, gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, iż podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia nastąpi w dniu 31 grudnia 2012 r.  

Sprawę prowadzi stanowisko ds. zamówień publicznych, tel. 22 350 91 68

 

Z wyrazami szacunku,

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 27.12.2012 14:22
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Karolina Mąkal