Urząd Gminy Michałowice
28.12.2012 13:27

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.87.2012

Roboty porządkowe na terenie 4 stref rekreacji w gminie Michałowice w roku 2013.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 W POSTĘPOWANIU

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZP.2712.87.2012 pn.: „Roboty porządkowe na terenie 4 stref rekreacji w gminie Michałowice w roku 2013”

 

  • Liczba ofert złożonych - 5:
     

NR. OFERTY

WYKONAWCA

Oferta cenowa

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

REMONDIS Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 16

02-981 Warszawa

40 711,68

100

 

II.

Urządzanie i utrzymanie zieleńców

Chirurgia drzew

Petroniusz Frejlich

ul. Ludna 7b

05-822 Milanówek

74 240,28

54,83

 

III.

Zakład Usług Wielobranżowych

Jolanta Generalczyk

ul. Wiejska 13

05-805 Otrębusy

84 813,20

42,93

 

IV.

 

Firma Rutkowski

Tadeusz Rutkowski

ul. Krzywdy Rzewuskiego 50

0205-800 Pruszków

118 067.58

34,48

 

    V.

ADMAR

Marcin Rzędziński

ul. Błońska 12

05-800 Pruszków

52 978,32

76,84

 

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania - 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

 

Zamawiający dokonał badania i oceny ofert złożonych przez niepodlegających wykluczeniu Wykonawców i ofert, które nie podlegają odrzuceniu.

 

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta: nr I złożona przez Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-891 Warszawa, cena brutto 40 711,68 zł

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1 pkt 4 przywołanej ustawy Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 a ustawy, umowa zostanie zawarta wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Z uwagi na powyższe, zgodnie z dyspozycją art. z 94 ust. 1 pkt 2 przywołanej ustawy, Zamawiający informuje że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia  3  stycznia 2013 roku, w siedzibie Zamawiającego.

 

Sprawę prowadzi : stanowisko ds. zamówień publicznych  tel.: (22) 350 91 68

 

Z poważaniem

/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 28.12.2012 13:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Karolina Mąkal