Urząd Gminy Michałowice
31.12.2012 12:42

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.89.2012

Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie 4 stref rekreacji w gminie Michałowice.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 W POSTĘPOWANIU

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZP.2712.89.2012 pn.: „Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku  na terenie 4 stref rekreacji  w gminie Michałowice”

 

ZAMAWIAJĄCY dopuścił  składanie ofert częściowych w podziale na następujące cztery części :

 

 1. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie strefy rekreacji w Komorowie przy ul. Kolejowej (CZĘŚĆ 1);
 2. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie strefy rekreacji w Komorowie Wsi przy ul. Głównej (CZĘŚĆ 2);
 3. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie strefy rekreacji w Regułach przy ul. Wiejskiej (CZĘŚĆ 3);
 4. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie strefy rekreacji w Michałowicach przy ul. 11 Listopada (CZĘŚĆ 4);

Jeden wykonawca mógł  złożyć ofertę maksymalnie na jedną część zamówienia.

 

 • Liczba ofert złożonych - 12:
   

NR. OFERTY

WYKONAWCA

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

KONSUPER Krzysztof Saks

ul. Ciupagi 2B m 14

03-016 Warszawa

26 568,00

26 568,00

23 616,00

23 616,00

 

Oferta odrzucona

 

II.

Genowefa Kuła

ul. Wesoła 18c

05-816 Michałowice

-

-

-

25 200,00

 

74,57

 

III.

Zofia Strzelecka

ul. Działkowa 20

Reguły

05-816 Michałowice

-

-

25 200,00

-

 

79,71

 

IV

 

Joanna Łacisz

ul. Komisji Edukacji Narodowej 95 m. 46

02-777 Warszawa

25 920,00

-

-

-

 

Oferta odrzucona

 

    V.

AJ Frejlich

Alina Frejlich

ul. Ludna 7b

05-822 Milanówek

-

25 920,00

-

-

100

 

VI.

Urządzanie i utrzymanie zieleńców

Petroniusz Frejlich

ul. Ludna 7b

05-822 Milanówek

-

-

-

25 920,00

 

72,5

 

VII.

Klaudiusz Frejlich

Budy Zosine 84

96-313 Jaktorów

-

-

25 920,00

-

Oferta odrzucona

VIII.

REMONDIS Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 16

02-981 Warszawa

-

-

-

18 792,00

100

 

IX.

Zakład Zieleni Spółka z o.o.

ul. Kozielska 4 lok. 38

01-163 Warszawa

-

-

20 088,00

-

100

X.

Edward Praszczałek

ul. Reja 53

Granica

05-806 Komorów

-

27 600,00

-

-

93,91

XI.

Marian Mazur

ul. Reja 51

Granica

05-806 Komorów

27 600,00

-

-

-

100

XII.

Agnieszka Redlich

ul. Działkowa 20

Reguły

05-816 Michałowice

-

-

24 000,00

-

83,7

 

 

 • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
 • Liczba ofert odrzuconych – 3

 

Zamawiający odrzucił oferty nr I, IV, VII

 

Ofertę nr I  na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Oferty nr IV, VII podstawie art. 89 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oferty zawierają błędy w obliczeniu ceny;

 

Zamawiający dokonał badania i oceny ofert złożonych przez niepodlegających wykluczeniu Wykonawców i ofert, które nie podlegają odrzuceniu.

 

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

 

 • Część I – oferta nr XI złożona przez Marian Mazur, ul. Reja 51, Granica, 05-806 Komorów cena brutto 27 600,00 zł
 • Część II – oferta nr I złożona przez „AJ Frejlich, Alina Frejlich” , ul. Ludna 7b, 05-822 Milanówek, cena brutto 25 920,00 zł
 • Część III - oferta nr IX złożona przez Zakład Zieleni Spółka z o.o., ul. Kozielska 4 lok. 38, 01-163 Warszawa, cena brutto 20 088,00 zł
 • Część IV – oferta nr VIII złożona przez Remondis Spółka z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-891 Warszawa, cena brutto 18 792,00 zł

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e-mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

 

Z uwagi na powyższe, zgodnie z dyspozycją art. z 94 ust. 1 pkt 2 przywołanej ustawy, Zamawiający informuje że podpisanie umów w sprawie przedmiotowego zamówienia tj. część I, II, III, i IV odbędzie się dnia  7  stycznia 2013 roku, w siedzibie Zamawiającego.

 

Sprawę prowadzi : stanowisko ds. zamówień publicznych  tel.: (22) 350 91 68

 

Z poważaniem

/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 31.12.2012 12:42
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 14
Autor: Karolina Mąkal