Urząd Gminy Michałowice
28.12.2012 13:52

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.90.2012

Konserwacja przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice w roku 2013.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy: ZP.2712.90.2012 pn. „Konserwacja przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice w roku 2013”.
 

  • Liczba ofert złożonych - 1:
     

Numer oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

 

Cena brutto

LICZBA

PUNKTÓW

wg kryterium cena - 100%

I.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej

GEA-NOVA Sp. z o.o.

ul. Kutrzeby 38

05-082 Stare Babice

 

351.992,52 zł

 

100 pkt


Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0;

Liczba ofert odrzuconych – 0
 

Zamawiający dokonał badania i oceny oferty złożonej przez niepodlegającego wykluczeniu Wykonawcę; Zamawiający stwierdza, że oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu.  Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. ul. Kutrzeby 38, 05-082 Stare Babice cena oferty brutto:  351.992,52 zł

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1 pkt. 4 przywołanej ustawy, Zamawiający informuje, że, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy, umowa zostanie zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje, iż podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia nastąpi w dniu 2 stycznia 2013 r. 

Sprawę prowadzi stanowisko ds. zamówień publicznych, tel. 22 350 91 68

 

Z wyrazami szacunku

/-/Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 28.12.2012 13:52
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12
Autor: Karolina Mąkal