Urząd Gminy Michałowice
04.02.2013 12:52

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.91.2012

Konserwacja stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Gminy Michałowice w roku 2013.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  – nr sprawy: ZP.2712.91.2012 pn.:„Konserwacja stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Gminy Michałowice w roku 2013”

 

  • Liczba ofert złożonych - 3:
     

NR. OFERTY

WYKONAWCA

Oferta cenowa brutto

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Piotr Brakowiecki

„RADICAL”

ul. Wolności 2/17/22

05-220 Zielonka

845.403,60 zł

Wykonawcawykluczony zpostępowania

 

II.

ADMAR – U Sp. z o.o.

Kolonia 2

26-652 Zakrzew

651.900,00 zł

89.35 pkt

 

III.

WODROL- PRUSZKÓW S.A.

Ul. Stefana Bryły 10

05-800 Pruszków

582.500,16 zł

100 pkt

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 1
     

Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę nr I Piotr Brakowiecki „RADICAL” na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium.
 

  • Liczba ofert odrzuconych – j.w.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 przywołanej ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

Zamawiający dokonał badania i oceny ofert złożonych przez niepodlegających wykluczeniu Wykonawców i ofert, które nie podlegają odrzuceniu.

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr III złożona przez WODROL- PRUSZKÓW S.A. Ul. Stefana Bryły 10, 05-800 Pruszków, cena brutto : 582.500,16 zł

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1 pkt 4 przywołanej ustawy Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.  

Z uwagi na powyższe, zgodnie z dyspozycją art. z 94 ust. 1 pkt 2 przywołanej ustawy, Zamawiający informuje że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 11 lutego 2013 roku, w siedzibie Zamawiającego.

Sprawę prowadzi : Stanowisko ds. zamówień publicznych  tel.: (22) 350 91 68

 

Z poważaniem

/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 04.02.2013 12:52
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 22
Autor: Karolina Mąkal