Urząd Gminy Michałowice
03.01.2013 13:13

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.92.2012

Ustawienie i obsługa pojemników do segregacji odpadów na terenie Gminy Michałowice.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZP.2712.92.2012 pn.„Ustawienie i obsługa pojemników do segregacji odpadów na terenie Gminy Michałowice”.

 

  • Liczba ofert złożonych – 1:
     

NR OFERTY

WYKONAWCA

CENA OFERTY

BRUTTO

LICZBA PUNKTÓW

wg kryterium cena - 100%

 

I.

 

REMONDIS Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 16

02-981 Warszawa

 

139 763,57 zł

 

100 pkt

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania - 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

 

Zamawiający dokonał badania i oceny oferty złożonej przez niepodlegającego wykluczeniu Wykonawcę i oferty, która nie podlega odrzuceniu.

 

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez REMONDIS Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Zawodzie 16. Cena oferty brutto: 139 763,57 zł.

 

W świetle postanowień art. 94 ust. 2 pkt 1 a ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa może być zawarta wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 8 stycznia 2013 roku.

 

Sprawę prowadzi: stanowisko ds. zamówień publicznych  tel.: (22) 350 91 68

 

Z wyrazami szacunku,

/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 03.01.2013 13:13
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Karolina Mąkal