Urząd Gminy Michałowice
04.01.2013 12:10

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.93.2012

Konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice oraz montaż i demontaż elementów dekoracyjnego oświetlenia ulic na terenie Gminy Michałowice.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZP.2712.93.2012 pn.„Konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice oraz montaż i demontaż elementów dekoracyjnego oświetlenia ulic na terenie Gminy Michałowice”

 

  • Liczba ofert złożonych – 1:
     

NR OFERTY

WYKONAWCA

CENA OFERTY

BRUTTO

LICZBA

PUNKTÓW

wg kryterium cena - 100%

 

I.

 

Mirosław Cieślikowski

Zakład Konserwacyjno Remontowy

Sieci i Urządzeń Elektroenergetycznych

„Cieślikowski”

ul. Sękocińska 20 B

05-830 Wolica Nadarzyn

 

180.663,63 zł

 

100 pkt

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania - 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

 

Zamawiający dokonał badania i oceny oferty złożonej przez niepodlegającego wykluczeniu Wykonawcę i oferty, która nie podlega odrzuceniu.

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez pana Mirosława Cieślikowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Konserwacyjno Remontowy  Sieci i Urządzeń Elektroenergetycznych „Cieślikowski” ul. Sękocińska 20 B, 05-830 Wolica Nadarzyn, cena oferty brutto: 180.663,63 zł

 

W świetle postanowień art. 94 ust. 2 pkt 1 a ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa może być zawarta wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

Z uwagi na powyższe, Zamawiający informuje że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 8 stycznia 2013 roku.

 

Z wyrazami szacunku,

/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 04.01.2013 12:10
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Karolina Mąkal