Urząd Gminy Michałowice
15.01.2013 09:44

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2712.98.2012

Zimowe utrzymanie dróg.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  – nr sprawy: ZP.2712.98.2012 pn.: „Zimowe utrzymanie dróg”

 

  • Liczba ofert złożonych - 3:

 

NR. OFERTY

WYKONAWCA

Oferta cenowa

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Zakład Usług Wielobranżowych

Jolanta Generalczyk

ul. Wiejska 13

05-805 Otrębusy

47.898,00 zł

100 pkt

 

II.

MZO Sp. z o.o.

Ul. Stefana Bryły 6

05-800 Pruszków

127.656,00 zł

37.52 pkt

 

III.

JUKOMEX

Krzysztof Juczewski

ul. Stawowa 4

05-090 Raszyn

79.542,00 zł

Wykonawca wykluczony z postępowania

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 1

 

Zamawiający wykluczył z postępowania wykonawcę  nr III JUKOMEX Krzysztof Juczewski, na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

  • Liczba ofert odrzuconych – j.w.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 przywołanej ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

 

Zamawiający dokonał badania i oceny ofert złożonych przez niepodlegających wykluczeniu Wykonawców i ofert, które nie podlegają odrzuceniu.

 

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez panią  Jolantę Generalczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczyk, ul. Wiejska 13, 05-805 Otrębusy, cena brutto : 47.898,00 zł

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1 pkt 4 przywołanej ustawy Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.  

 

Z uwagi na powyższe, zgodnie z dyspozycją art. z 94 ust. 1 pkt 2 przywołanej ustawy, Zamawiający informuje że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 21 stycznia 2013 roku, w siedzibie Zamawiającego. 

 

W związku wyborem najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 46 ust. 1 przywołanej ustawy Zamawiający zwraca wadium wniesione w przedmiotowym postępowaniu.

 

Sprawę prowadzi : stanowisko ds. zamówień publicznych  tel.: (22) 350 91 68

 

Z poważaniem

/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 15.01.2013 09:44
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Karolina Mąkal