Urząd Gminy Michałowice
30.08.2018 11:13

ZP.271.2.55.2018

33
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy oraz Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach, gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych
Termin składania ofert upłynął: 14.08.2018 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy oraz Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach, gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych”  (nr sprawy: ZP.271.2.55.2018, numer ogłoszenia BZP: 594518-N – 2018).

 

W terminie składnia ofert tj. do 14 sierpnia 2018 r. do godz. 1000 wpłynęły 2 oferty.

NR OFERTY

 

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

 

 

CENA OFERTY BRUTTO

 

 

 

 

WARUNKI

PŁATNOŚCI

LICZBA PUNKTÓW

W KRYTERIUM

CENA

(C) 60 %

(max 60 pkt)

 

LICZBA PUNKTÓW

W KRYTERIUM

WARUNKI PŁATNOŚCI

(P)

40 %

(max 40 pkt)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

BADANEJ OFERTY 

 

L= C + P

 

I.

INSBUD Stanisław Bystrzycki

ul. Ireny 8

05-800 Pruszków

441.939  zł

30 dni od daty otrzymania faktury

60 pkt

40 pkt

100 pkt

 

II.

Santinex Robert Siekierski

ul. Planowa 11

96-500 Sochaczew

448.797,23 zł

30 dni od daty otrzymania faktury

58,80 pkt

40 pkt

98,80 pkt

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

 

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert na zasadzie art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych (w ramach tzw. procedury odwróconej). Finalnie stwierdzono, że oferta żadnego z wykonawców nie podlega odrzuceniu, a wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu z postępowania. Ze względu na to, że kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 60 % (60 pkt) oraz warunki płatności o znaczeniu 40 % (40 pkt) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez INSBUD Stanisław Bystrzycki, ul. Ireny 8, 05-800 Pruszków. Oferta otrzymała łącznie 100 pkt.

 

 

 

                                                                                                             /-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

                                                                                                          WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 30.08.2018 11:13
Data ostatniej modyfikacji: 30.08.2018 11:13
Wyświetleń: 33
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki