Urząd Gminy Michałowice
29.08.2018 10:30

ZP.271.2.57.2018

48
Budowa chodnika w ul. Parkowej w Pęcicach, na odcinku od ul. Sokołowskiej do ul. ks. Woźniaka oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Pęcicach, na odcinku od ul. Sokołowskiej do ul. ks. Woźniaka
Termin składania ofert upłynął: 23.08.2018 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

1.

Pełna nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Michałowice

ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

Reguły, 05-816 Michałowice

telefon: 22 350 91 91

 

2.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa chodnika w ul. Parkowej w Pęcicach, na odcinku od ul. Sokołowskiej do ul. ks. Woźniaka oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Pęcicach, na odcinku od ul. Sokołowskiej do ul. ks. Woźniaka”.

Numer ogłoszenia BZP: 601144-N-2018; Numer sprawy : ZP.271.2.57.2018

 

3.

Nie dopuszczono składania ofert częściowych i wariantowych.

 

 

4.

Dane o ofertach:

a) liczba złożonych ofert: 0

b) liczba ofert odrzuconych lub ofert nierozpatrzonych z powodu wykluczenia wykonawcy: 0

 

 

5.

Postępowanie unieważniono po terminie składania ofert, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), tj. w postępowaniu nie złożono żadnej oferty. 

 

 

 

/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 29.08.2018 10:30
Data ostatniej modyfikacji: 29.08.2018 10:30
Wyświetleń: 48
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki