Urząd Gminy Michałowice
19.11.2019 13:36

ZP.271.2.68.2019

30
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej i ul. Zacisznej wraz z renowacją studni rewizyjnych w ul. Królewskiej i ul. Kuchy w Regułach, gmina Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 08.11.2019 godzina: 10:00

Działając na zasadzie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) (Pzp) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej i ul. Zacisznej wraz z renowacją studni rewizyjnych w ul. Królewskiej i ul. Kuchy w Regułach, gmina Michałowice(nr sprawy: ZP.271.2.68.2019, numer ogłoszenia BZP: 615080-N – 2019) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Załączniki

Data publikacji: 19.11.2019 13:36
Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2019 13:37
Wyświetleń: 30
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka