Urząd Gminy Michałowice
14.05.2014 14:49

ZP.2712.30.2014

8
Modernizacja budynku Przedszkola w Nowej Wsi - zagospodarowanie działki nr ew. 404/4 - etap II
Termin składania ofert: 30.05.2014 godzina: 14:00

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Przedszkola w Nowej Wsi - zagospodarowanie działki nr ew. 404/4 - etap II. Zakres robót obejmuje wykonanie: ogrodzenia, placu zabaw i zieleni w części zachodniej. Szczegółowy zakres zamówienia określają: - Załącznik A do SIWZ - dokumentacja projektowa - Załącznik B do SIWZ - przedmiar - Załącznik C STWiORB oraz zał. 4 do SIWZ projekt umowy - Załącznik D do SIWZ UWAGA! Wprowadza się zmiany do zakresu robót: Zakres wykonania rozszerza się o wykonanie ogrodzenia systemowego od strony północnej (w części zachodniej działki) wg opisu w zał. A pn. ogrodzenie oraz dodatkowej furtki w ogrodzeniu od strony południowej (w części zachodniej działki) Wymagana jest nawierzchnia EPDM wylewana (szczegółowy opis nawierzchni w zał. D do SIWZ i w dokumentacji projektowej). Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji, przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych pod względem parametrów jakościowych, funkcjonalności i wyglądu o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane. Zamawiający zastrzega sobie zasięgnięcie opinii rzeczoznawcy w sprawie równoważności urządzeń..

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

30.05.2014 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego, sala obsługi, biuro podawcze (parter).

Załączniki

Data publikacji: 21.11.2019 09:07
Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2019 09:07
Wyświetleń: 8
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski