Urząd Gminy Michałowice
08.11.2017 13:54

ZP.271.2.78.2017

192
Budowa autonomicznej wiaty solarnej w ramach projektu "Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach w ramach ZIT pod nazwą "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz gminie Michałoiwice". Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Piorytetowej IV "PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ" Działania 4.3 "REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA" Poddziałania 4.3.2 "MOBILNOŚĆ MIEJSKA W RAMACH ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Termin składania ofert: 27.11.2017 godzina: 12:00

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą, Gmina Michałowice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pn.: "Budowa autonomicznej wiaty solarnej w ramach projektu "Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach w ramach ZIT pod nazwą "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz gminie Michałowice". Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Piorytetowej IV "PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ" Działania 4.3 "REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA" Poddziałania 4.3.2 "MOBILNOŚĆ MIEJSKA W RAMACH ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Załączniki

Data zmiany: 21.11.2017
Opublikowano odpowiedź nr 1 do treści SIWZ.
Opublikowano korektę do treści SIWZ.
ULEGŁ ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 27.11.2017 GODZINA: 12:00
Data zmiany: 23.11.2017
Opublikowano odpowiedź nr 2 do treści SIWZ.
Data publikacji: 08.11.2017 13:54
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018 12:31
Wyświetleń: 192
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski