Urząd Gminy Michałowice
23.10.2008 14:48

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.3402-84/08

Renowacja ul. Szerokiej w Granicy

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji, polegająca na wykonanie nowej nawierzchni drogi na długości 670 mb, w tym: nawierzchnia z kostki bet.: wjazdy - 1.704 m2 , 110 m ścieków z kostki bet., 930 m krawężnika, 76 m obrzeży, 4 szt. studzienek ściekowych ulicznych, 2 szt. systemów rozsączających. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa wraz z podaniem jednostek przedmiarowych i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (Stwor) stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

 

Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania: siedziba zamawiającego, pok. 16
b) w terminie do dnia: 14.11.2008 r., godz. 10:00 

Załączniki

Data publikacji: 23.10.2008 14:48
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Karolina Mąkal