Urząd Gminy Michałowice
21.04.2014 23:45

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2711.05.2012

Przygotowanie, skład, przesłanie pocztą elektroniczną, korektę oraz druk i dostarczenie do siedziby Zamawiającego "Biuletynu Informacyjnego Gminy Michałowice"

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

Dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych Nr sprawy: ZP.2711.05.2012

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień, w związku z dyspozycją art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. Przygotowanie, skład, przesłanie pocztą elektroniczną, korektę oraz druk i dostarczenie do siedziby Zamawiającego „Biuletynu Informacyjnego Gminy Michałowice” -nr sprawy: ZP.2711.05.2012.

 

 

·                Liczba ofert złożonych - 3:

 

 

NR OFERTY

 
 WYKONAWCA  CAŁKOWITA

CENA OFERTY

BRUTTO

 UWAGI 

I.
 

DB PRINT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Chrzanowska 32

05-825 Grodzisk Mazowiecki


32.213,70 zł

Bez uwag

II.
 

"Hetman" Drukarnia Bogumił Hetman

ul. Królewska 8

05-816 Michałowice Reguły


34.837,29 zł

Bez uwag

III.
 

Usługi poligraficzne Helvetica

ul. Dębowa 14

05-806 Komorów-Granica


35.866,80 zł

Bez uwag

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych ofert. Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez: DB PRINT POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Chrzanowska 32. Wykonawca zaoferował wykonanie usługi za kwotę brutto 32.213,70 zł. (cena jednego egzemplarza netto: 0,97 zł).


Z poważaniem
(-) mgr inż. Krzysztof Grabka
Wójt Gminy Michałowic

Załączniki

Data publikacji: 21.04.2014 23:45
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Urząd Gminy Michałowice