Urząd Gminy Michałowice
02.10.2014 13:28

ZP.2712.56.2014

63
Przebudowa ul. Malczewskiego – etap II i Wyspiańskiego w Granicy
Termin składania ofert upłynął: 01.09.2014 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZP.2712.56.2014 pn.: „Przebudowa ul. Malczewskiego – etap II i Wyspiańskiego w Granicy”. Numer ogłoszenia BZP: 271940 – 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014 r.

W terminie składnia ofert tj. do dnia 1 września 2014 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

Oferta cenowa

brutto

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych „MARGOT”

ul. Pasaż Ursynowski 11 lok. 13,

02-784 Warszawa

 

617.936,57 zł

 

90.56 pkt.

 

 

II.

„FAL-BRUK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Sarabandy 42,

02-868 Warszawa

 

559.650,00 zł

 

 

100 pkt.

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu i żadna ze złożonych ofert nie podlega odrzuceniu.

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II złożona przez firmę „FAL-BRUK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, cena oferty brutto: 559.650,00 zł. Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1 pkt 4 przywołanej ustawy Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 a ustawy, umowa może zostać zawarta wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. Z uwagi na powyższe podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 08 października 2014 r. w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 

/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 02.10.2014 13:28
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 63
Autor: Karolina Borecka