Urząd Gminy Michałowice
10.10.2014 14:23

ZP.2712.58.2014

80
Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie – etap I – odwodnienie
Termin składania ofert upłynął: 15.09.2014 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZP.2712.58.2014 pn.: „Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie – etap I – odwodnienie” (numer ogłoszenia BZP: 277042 – 2014 ze zm.; data zamieszczenia: 20.08.2014 r.).

W terminie składnia ofert tj. do dnia 15 września 2014 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

Oferta cenowa

brutto

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o.

BUDOWA I NAPRAWA DRÓG

ul. Szomańskiego 8,

02-495 Warszawa

 

344.400,00 zł.

 

 

55.52 pkt.

 

 

II.

Konsorcjum Firm:

Lider – INSBUD Stanisław Bystrzycki

ul. Ireny 48,

05-800 Pruszków

Partner – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INSBUD – BIS

Rafał Bystrzycki

ul. Przy Księżycu 3A lok. 2,

05-800 Pruszków

 

191.236,22 zł.

 

 

 

100 pkt.

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu i żadna ze złożonych ofert nie podlega odrzuceniu.

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II złożona przez Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum – INSBUD Stanisław Bystrzycki ul. Ireny 48, 05-800 Pruszków, Partner – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INSBUD – BIS Rafał Bystrzycki ul. Przy Księżycu 3A lok. 2, 05-800 Pruszków, cena oferty brutto: 191.236,22 zł.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 przywołanej ustawy Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 a ustawy, umowa może zostać zawarta wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Z uwagi na powyższe podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 15 października 2014 r. w siedzibie Zamawiającego.

 

/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 10.10.2014 14:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 80
Autor: Karolina Borecka