Urząd Gminy Michałowice
30.09.2014 13:06

ZP.2712.60.2014

35
Dostawa komputerów wraz z systemami operacyjnymi
Termin składania ofert upłynął: 16.09.2014 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

1

Pełna nazwa i adres Zamawiającego:

 

Gmina Michałowice

ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

Reguły, 05-816 Michałowice

telefon: 22 350 91 91

fax: 22 350 91 01

Internet: www.michalowice.pl

e-mail: sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl

 

 

2

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa komputerów wraz z systemami operacyjnymi” BZP: 188185 – 2014 ze zm.

Numer sprawy: ZP.2712.60.2014

 

 

3

Dane o ofertach:

a) liczba złożonych ofert: 2

 

 

4

Postępowanie unieważniono po terminie składania ofert, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

 

 (-) Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 30.09.2014 13:06
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 35
Autor: Karolina Mąkal