Urząd Gminy Michałowice
07.10.2014 15:19

ZP.2712.62.2014

76
Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Nowej Wsi z niezbędną infrastrukturą – etap I
Termin składania ofert upłynął: 22.09.2014 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Gmina Michałowice, działając jako pełnomocnik Zamawiającego tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi, informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZP.2712.62.2014 pn.: „Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Nowej Wsi z niezbędną infrastrukturą – etap I”. Numer ogłoszenia BZP: 190173 – 2014.

W terminie składnia ofert tj. do dnia 22 września 2014 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty.

NR OFERTY

WYKONAWCA

Oferta cenowa

brutto

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

I.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Salwa Bogdana

ul. Sienkiewicza 72/8,

25-501 Kielce

300.697,55 zł.

 

100 pkt

 

II.

Zakład Usług Produkcji i Handlu „ZUPiH” Jan Górliński

ul. Moniuszki 85,

06-200 Maków Mazowiecki

371.997,12 zł.

 

80.83 pkt.

 

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

 

Dokonano badania i oceny wszystkich złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu i żadna ze złożonych ofert nie podlega odrzuceniu.  Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Salwa Bogdana ul. Sienkiewicza 72/8, 25-501 Kielce, cena oferty brutto: 300.697,55 zł.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1 pkt 4 przywołanej ustawy Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 a ustawy, umowa zostanie zawarta wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e-mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.  Z uwagi na powyższe podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 10 października 2014 r.

 

Z poważaniem

 

/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

 

Data publikacji: 07.10.2014 15:19
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 76
Autor: Karolina Mąkal