Urząd Gminy Michałowice
30.10.2014 13:16

ZP.2712.70.2014

94
Przebudowa budynku przy ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii
Termin składania ofert upłynął: 24.10.2014 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZP.2712.70.2014 pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii” BZP: 213209 – 2014;

W terminie składnia ofert tj. do dnia 24 października 2014 r. do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty.

 

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

Oferta cenowa

brutto

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HELION” Artur Dziechciarski

Al. Dwudziestolatków 4 lok. 18,

02-157 Warszawa

 

348.847,52 zł.

 

68.60 pkt

 

II.

Renal Bud Adam Cebula

ul. Spacerowa 4,

05-870 Błonie

 

239.300,72 zł.

 

100  pkt

 

III.

Konsorcjum firm:

Lider – Piotr Zakrzewski

ul. Armii Krajowej 2/26,

18-200 Wysokie Mazowieckie

Partner – AS BUD Albert Śpiewakowski

ul. Ciołkosza 2/41,

03-134 Warszawa

 

287.754,20 zł.

 

83.16 pkt

 

IV.

P.H.U. JOT-KA Jacek Kowalski

ul. Jana Styki 18,

05-820 Piastów

 

262.498,84 zł.

Wykonawca wykluczony z postępowania

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 1
  • Liczba ofert odrzuconych – 1

Zamawiający wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę który złożył ofertę nr IV– na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) – Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 przywołanej ustawy, oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone;

 

 

Zamawiający dokonał badania i oceny pozostałych ofert. Stwierdzono, że pozostali Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu i pozostałe oferty nie podlegają odrzuceniu.

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II złożona przez Adama Cebulę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwa RENALBUD ul. Spacerowa 4, 05-870 Błonie , cena oferty brutto: 239.300,72 zł.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy. 

Z uwagi na powyższe, podpisanie umowy odbędzie się dnia 05.11.2014 r. w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 

 

/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

 

Data publikacji: 30.10.2014 13:16
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 94
Autor: Karolina Borecka