Urząd Gminy Michałowice
11.12.2014 12:28

ZP.2712.92.2014

91
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy w bok od ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii w gm. Michałowice Numer ogłoszenia BZP: 242249 - 2014
Termin składania ofert upłynął: 09.12.2014 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZP.2712.92.2014 pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy w bok od ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii w gm. Michałowice Numer ogłoszenia BZP: 242249 - 2014

W terminie składnia ofert tj. do dnia 9 grudnia 2014 r. do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

Oferta cenowa

brutto

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

WOD-KAN Więckowski i Milewski Sp. j.

ul. Główna 15,

05-800 Pruszków

228.001,72 zł

100 pkt

 

II.

Konsorcjum Firm:

Lider :INSBUD Stanisław Bystrzycki

ul. Ireny 48, 05-800 Pruszków

Partner: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 

INSBUD-BIS Rafał Bystrzycki

ul. Przy Księżycu 3A lok. 2,

05-800 Pruszków

313.195,76 zł

72.80 pkt

 

III.

„SANTINEX” Robert Siekierski

ul. Planowa 11,

96-500 Sochaczew

308.895,14 zł

73.81 pkt

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

 

Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu i żadna ze złożonych ofert nie podlega odrzuceniu.

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I WOD-KAN Więckowski i Milewski Sp. j.  ul. Główna 15, 05-800 Pruszków cena oferty brutto: 228.001,72 zł

 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1 pkt 4 przywołanej ustawy Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 a ustawy, umowa może zostać zawarta wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Z uwagi na powyższe podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 17 grudnia 2014 r. w siedzibie Zamawiającego.

 

 

Z poważaniem

 

/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 11.12.2014 12:28
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2014 12:28
Wyświetleń: 91
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki