Urząd Gminy Michałowice
30.12.2014 15:44

ZP.2712.94.2014

125
Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 11.12.2014 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZP.2712.94.2014 pn.: „Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice”(nr ogłoszenia BZP: 394680-2014).

W terminie składnia ofert tj. do dnia 11 grudnia 2014 r. do godz. 1000 wpłynęło 6 ofert.

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Urządzanie i Utrzymanie Zieleńców

Chirurgia Drzew

Petroniusz Frejlich

ul. Ludna 7 B

05-822 Milanówek

 

390.080,57 zł

 

100 pkt

 

II.

REMONDIS Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 16

02-981 Warszawa

 

496.434,16 zł

 

78.58 pkt

 

III.

„BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz

ul. Arkuszowa 43

01-934 Warszawa

 

817.256,40 zł

 

47.73 pkt

 

IV.

Zakład Usług Wielobranżowych

Jolanta Generalczyk

ul. Wiejska 13

05-805 Otrębusy

 

429.116,04 zł

 

90.90 pkt

 

V.

FAGUS Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114

00-971 Warszawa

 

405.771,58 zł

 

96.13 pkt

 

VI.

Miejski Zakład Oczyszczania

w Pruszkowie Sp. z o.o.

ul. Stefana Bryły 6

05-800 Pruszków

 

922.906,08 zł

 

42.26 pkt

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden z wykonawców nie podlega wykluczeniu i żadna z ofert nie podlega odrzuceniu.

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez: Urządzanie i Utrzymanie Zieleńców Chirurgia Drzew Petroniusz Frejlich, z siedzibą w Milanówku,

ul. Ludna 7 B, cena oferty brutto: 390.080,57 zł.

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 4 przywołanej ustawy, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy, gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.   

Z uwagi na powyższe, podpisanie umowy odbędzie się dniu 02 stycznia 2015 r. w siedzibie Zamawiającego.

 

 

/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 30.12.2014 15:44
Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2014 15:44
Wyświetleń: 125
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta