Urząd Gminy Michałowice
22.12.2014 12:56

ZP.2712.95.2014

156
Przebudowa rowu odwadniającego od ul. Heleny do rz. Zimnej Wody w Nowej Wsi
Termin składania ofert upłynął: 17.12.2014 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZP.2712.95.2014 pn.: „Przebudowa rowu odwadniającego od ul. Heleny do rz. Zimnej Wody w Nowej Wsi” (nr ogłoszenia BZP: 394928-2014).

 

W terminie składnia ofert tj. do dnia 17 grudnia 2014 r. do godz. 10:00 wpłynęło 12 ofert.

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne

INMEL Sp. z o.o.

ul. Wendów 15

61-614 Poznań

 

1.212.517,44 zł

 

39.56 pkt

 

II.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „JAWAL Sp. z o.o.

ul. Kamienna 7

25-041 Kielce

 

1.186.302,15 zł

 

wykonawca wykluczony

 

III.

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „ZŁOMPOL”

Jończyk, Nowak sp.j.

ul. Żyzna 11 L

42-202 Częstochowa

 

1.333.011,10

 

35.99 pkt

 

IV.

„PRAKTIBUD” Adam Gwiazda

ul. Sybiraków 6

22-600 Tomaszów Mazowiecki

 

740.240,59 zł

 

64.80 pkt

 

V.

„MELBUD”

ul. Kościelna 105 A

05-124 Skrzeszew

 

1.415.084,13 zł

 

33.90 pkt

 

VI.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WODBUD” Spółka Akcyjna

ul. 3 Maja 53

07-200 Wyszków

 

1.468.481,93 zł

 

32.67 pkt

 

VII.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MELIOREX” Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 12

16-420 Raczki

 

479.700,00 zł

 

100 pkt

 

VIII.

P.U.H. „MEL-KAN” Kazimierz Jakubiak

Ryżki 76 c

21-400 Łuków

 

1.800.264,17 zł

 

26.65 pkt

 

IX.

MELIORANT

Tadeusz Zając i Spółka

Spółka komandytowa

ul. Poligonowa 32

08-400 Garwolin

 

736.493,35 zł

 

65.13 pkt

 

X.

Michał Lulis MKL- BUD

ul. Joliot - Curie 19/35

02-646 Warszawa

 

918.515,67 zł

 

52.22 pkt

 

XI.

Konsorcjum

Lider: Rokom Sp. z o.o.

ul. Myśliborska 53

03-128 Warszawa

Partner: Marcin Czuj  Efekt – Bud

Koordynacja i Nadzór Inwestycji

ul. Żeglugi Wiślanej 16/3

03-043 Warszawa

 

988.964,54 zł

 

48.50 pkt

 

XII.

Konsorcjum

Lider INSBUD

Stanisław Bystrzycki

Partner

P.R.I. INSBUD-BIS

Rafał Bystrzycki

siedziba konsorcjum:

ul. Ireny 48

05-800 Pruszków

 

1.148.799,34 zł

 

41.76 pkt

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 1
  • Liczba ofert odrzuconych – 1

 

Zamawiający wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który złożył ofertę nr II PPHU „Jawal” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Kamienna 7– na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) – wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia. Zgodnie z art. 24 ust. 4 przywołanej ustawy, oferty wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Zamawiający dokonał badania i oceny pozostałych ofert. Stwierdzono, że pozostali Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu i pozostałe oferty nie podlegają odrzuceniu.

 

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto - 100%, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr VII złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MELIOREX” Sp. z o.o., z siedzibą w Raczkach, ul. Kolejowa 12, cena oferty brutto: 479.700,00 zł.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy. 

 

Z uwagi na powyższe, podpisanie umowy odbędzie się dnia 07.01.2015 r. w siedzibie Zamawiającego.

 

 

/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 22.12.2014 12:56
Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2014 15:34
Wyświetleń: 156
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki