Urząd Gminy Michałowice
27.11.2015 09:32

ZP.271.2.55.2015

116
Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Topolowej w Michałowicach
Termin składania ofert upłynął: 02.11.2015 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Topolowej w Michałowicach” (nr sprawy: ZP.271.2.55.2015), numer ogłoszenia BZP: 241304 –2015.

 

W terminie składnia ofert tj. do 02 października 2015 r. do godz. 1000 wpłynęło 16 ofert.

Numer oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

 

Cena oferty

Brutto

(C)

Okres gwarancji

(G)

LICZBA PUNKTÓW

W KRYTERIUM

 

CENA

(C) 95 %

(max 95 pkt)

LICZBA PUNKTÓW

W KRYTERIUM

Termin

Gwarancji

(G) 5 %

(max 5 pkt)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

BADANEJ OFERTY 

 

L= C+G

 

I.

Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-kanalizacyjnych Sp. z o.o.

Miętne, ul. Garwolińska 3

08-400 Garwolin

1.158.273,03 zł

60 miesięcy

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

 

II.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARKOPOL” Sp. z o.o.

Al. Kazimierza Wielkiego 5

87-800 Włocławek

842.644,19 zł

60 miesięcy

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

 

III.

Zakład Projektowania i Wykonawstwa Sieci i Instalacji Sanitarnych „SAWBED”

Stanisław i Włodzimierz Cupriak Sp. jawna

ul. Orląt Lwowskich 56/10

02-495 Warszawa

621.581,15 zł

60 miesięcy

73,36 pkt

5 pkt

78,36 pkt

 

IV.

INSTAL-NIKA Sp. z o.o. sp. komandytowa

Al. Gen. Chruściela 106/4

00-910 Warszawa

798.270,00 zł

36 miesięcy

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

 

V.

Konsorcjum Firm:

Lider: Plast-Bud

Zofia i Kazimierz Olszewski
Sp. jawna

ul. Bielińska 2

06-400 Ciechanów

Partner: Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Inżynieryjnych „MELWOBUD” Sp. z o.o.

ul. Niechodzka 7

06-400 Ciechanów

886.421,23 zł

60 miesięcy

51,44 pkt

5 pkt

56,44 pkt

 

VI.

WOD-KAN BRUK Sp. z o.o.

ul. Łomnica 39

08-430 Żelechów

1.026.408,90 zł

60 miesięcy

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

 

VII.

MABAU POLSKA Sp. z o.o.

ul. Alternatywy 9 Szymanów

05-532 Baniocha

897.050,41 zł

60 miesięcy

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

 

VIII.

„Santinex” Robert Siekierski

ul. Planowa 11

96-500 Sochaczew

644.482,67 zł

60 miesięcy

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

 

IX.

Sprzętowe Roboty Ziemne Instalatorstwo wodno-kanalizacyjne

Jan Radgowski

ul. Olsztyńska 3

05-825 Grodzisk Mazowiecki

670.350,00 zł

60 miesięcy

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

 

X.

Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane „Jartex”

A. Stefanowski, J. Stefanowski Sp. jawna

ul. M. Skłodowskiej-Curie 118

96-100 Skierniewice

1.734.758,51 zł

60 miesięcy

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

 

XI.

Zakład Instalacyjny i Remontowo-Budowlany Roman Zwierzchowski

ul. Postępu 196

05-515 Mysiadło

913.147,79 zł

48 miesięcy

49,94 pkt

4 pkt

53,94 pkt

 

XII.

Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu

Adam Kustra

ul. Wyszyńskiego 55/19

22-400 Zamość

928.877,30 zł

60 miesięcy

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

 

XIII.

ROKOM Sp. z o.o.

ul. Myśliborska 53

03-128 Warszawa

997.999,85 zł

60 miesięcy

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

 

XIV.

Konsorcjum Firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INSBUD-BIS Rafał Bystrzycki

ul. Przy Księżycu 3a lok 2

05-800 Pruszków

Partner: INSBUD Stanisław Bystrzycki

ul. Ireny 48

05-800 Pruszków

691.999,62 zł

60 miesięcy

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

 

XV.

WOD-KAN Więckowski i Milewski Sp. jawna

ul. Główna 15

05-800 Pruszków

480.000,29 zł

60 miesięcy

95 pkt

5 pkt

100 pkt

 

XVI.

Instalatorstwo Sanitarne

Smyk Krzysztof

ul. Wólka Panieńska 25 G

22-400 Zamość

842.385,81 zł

60 miesięcy

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

 

 • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 12
 • Liczba ofert odrzuconych – 12

 

Zamawiający wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 • nr I - Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-kanalizacyjnych Sp. z o.o.

Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin

 • nr II – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARKOPOL” Sp. z o.o., Al. Kazimierza Wielkiego 5, 87-800 Włocławek
 • nr IV - INSTAL-NIKA Sp. z o.o. sp. komandytowa, Al. Gen. Chruściela 106/4, 00-910 Warszawa
 • nr VI - WOD-KAN BRUK Sp. z o.o., ul. Łomnica 39, 08-430 Żelechów
 • nr VII – MABAU POLSKA Sp. z o.o.,  ul. Alternatywy 9 Szymanów, 05-532 Baniocha
 • nr VIII – „Santinex” Robert Siekierski, ul. Planowa 11, 96-500 Sochaczew
 • nr X - Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane „Jartex”,  A. Stefanowski, J. Stefanowski Sp. jawna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 118, 96-100 Skierniewice
 • nr XII - Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra,  ul. Wyszyńskiego 55/19,
  1. Zamość
 • nr XIII - ROKOM Sp. z o.o., ul. Myśliborska 53, 03-128 Warszawa
 • nr XIV - Konsorcjum Firm: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych  INSBUD-BIS Rafał Bystrzycki, ul. Przy Księżycu 3a lok 2, 05-800 Pruszków, Partner: INSBUD Stanisław Bystrzycki, ul. Ireny 48, 05-800 Pruszków
 • nr XVI - Instalatorstwo Sanitarne Smyk Krzysztof, ul. Wólka Panieńska 25 G, 22-400 Zamość.

–– na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) – Wykonawcy o których mowa wyżej nie zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą. Zgodnie z art. 24 ust. 4 przywołanej ustawy, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 • nr IX - Sprzętowe Roboty Ziemne Instalatorstwo wodno-kanalizacyjne, Jan Radgowski,
  ul. Olsztyńska 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

- na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w części dotyczącej odpowiedniej sytuacji ekonomicznej. Zgodnie z art. 24 ust. 4 przywołanej ustawy, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Nadto oferta tego wykonawcy podlega odrzuceniu również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 przywołanej ustawy – zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający dokonał badania i oceny pozostałych ofert. Stwierdzono, że żaden z pozostałych Wykonawców nie podlega wykluczeniu z postępowania i żadna z pozostałych ofert nie podlega odrzuceniu.

 

Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 95 % (95 pkt) oraz termin gwarancji o znaczeniu 5 % (5 pkt), jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr XV złożona przez: WOD-KAN Więckowski i Milewski Sp. j., ul. Główna 15, 05-800 Pruszków, cena oferty brutto: 480.000,29 zł oraz okres gwarancji 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Oferta otrzymała łącznie maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1 pkt 4 przywołanej ustawy Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

 

Z uwagi na powyższe umowa zostanie podpisana 04.122015 r. w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 

 (-) mgr inż. Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 27.11.2015 09:32
Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2015 09:32
Wyświetleń: 116
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki