Urząd Gminy Michałowice
26.11.2015 12:14

ZP.271.2.57.2015

68
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Granicy i Michałowicach Wsi
Termin składania ofert upłynął: 29.09.2015 godzina: 11:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZP.271.2.57.2015 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Granicy i Michałowicach Wsi” (numer ogłoszenia BZP: 244556 – 2015, data zamieszczenia: 18.09.2015 r.).

 

W terminie składnia ofert tj. do dnia 29 września 2015 r. do godz. 11:00 wpłynęły 3 oferty.

 

NR OFERTY

 

WYKONAWCA

Cena oferty brutto

(C)

Termin płatności

(P)

Liczba punktów w kryterium cena -90%

Liczba Punktów w kryterium termin płatności – 10%

PUNKTACJA

BADANEJ OFERTY 

 

L= C+P

 

I.

Kom-projekt s.c.

ul. Witosa 18

06-200 Maków Maz.

169.125,00 zł

30 dni od daty otrzymania faktury

72.33 pkt

10 pkt

82.33 pkt

 

II.

Konsorcjum Firm:

Lider: Biuro Inżynierskie

Marcin Płużyński

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 32

05-600 Grójec

Partner: TOMKOR Nadzory i Projektowanie

Tomasz Korczak

ul. Józefa Wybickiego 1/109

05-600 Grójec

 

59.900,00 zł

30 dni od daty otrzymania faktury

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

 

III.

Studio Largo S.C.

Jerzy Pietkiewicz, Laura Dawidson

ul. Parkowa 33 a

Rozalin, 05-831 Młochów

135.915,00 zł

30 dni od daty otrzymania faktury

90 pkt

10 pkt

100 pkt

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 1
  • Liczba ofert odrzuconych – 1
  •  

Zamawiający wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który złożył ofertę nr II Konsorcjum Firm: Lider: Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 32, 05-600 Grójec, Partner: TOMKOR Nadzory i Projektowanie Tomasz Korczak, ul. Józefa Wybickiego 1/109, 05-600 Grójec – na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wykonawca nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą. Zgodnie z art. 24 ust. 4 przywołanej ustawy, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Nadto oferta tego wykonawcy podlega odrzuceniu również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 przywołanej ustawy – zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający dokonał badania i oceny pozostałych ofert. Stwierdzono, że żaden z pozostałych Wykonawców nie podlega wykluczeniu i żadna z pozostałych ofert nie podlega odrzuceniu.

 

Ze względu na to, że  kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto - 90% (90 pkt), a także termin płatności 10% (10 pkt) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr III, złożona przez: Studio Largo S.C. Jerzy Pietkiewicz, Laura Dawidson, ul. Parkowa 33 a, 05-831 Młochów, cena oferty brutto: 135.915,00 zł, termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury. Oferta otrzymała łącznie maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

Z uwagi na powyższe, podpisanie umowy odbędzie się dnia 03.12.2015 r. w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 26.11.2015 12:14
Data ostatniej modyfikacji: 26.11.2015 12:14
Wyświetleń: 68
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki