Urząd Gminy Michałowice
22.01.2016 15:45

ZP.271.2.60.2015

83
Usługa polegająca na obsłudze, konserwacji i eksploatacji stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej, związana z ciągłą dostawą wody do odbiorców oraz wymiana wodomierzy na terenie gminy Michałowice w okresie od 01 grudzień 2015 do 31 grudzień 2017
Termin składania ofert upłynął: 16.11.2015 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa polegająca na obsłudze, konserwacji i eksploatacji stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej, związana z ciągłą dostawą wody do odbiorców oraz wymiana wodomierzy na terenie gminy Michałowice w okresie od 01 grudzień 2015 do 31 grudzień 2017” (nr sprawy: ZP.271.2.60.2015, nr ogłoszenia: 2015/S 193-350117).

 

W terminie składnia ofert tj. do 16 listopada 2015 r. do godz. 1000 wpłynęło 5 ofert.

NR OFERTY

 

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

(C)

 

 

TERMIN

PŁATNOŚCI

(p)

LICZBA PUNKTÓW

W KRYTERIUM

CENA

(C) 95 %

(max 95 pkt)

 

LICZBA PUNKTÓW

W KRYTERIUM

TERMIN PŁATNOŚCI

(P) 5 %

(max 5 pkt)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

BADANEJ OFERTY 

 

L= C+ P

 

I.

Veolia Energia Polska S.A.

ul. Puławska 2

02-566 Warszawa

1.995.840,00 zł

30 dni od daty dostarczenia  faktur

52,16  pkt

5 pkt

57,16 pkt

 

II.

Konsorcjum Firm:

Lider: Pomp 4 Eko Sp. z o.o.

ul. Wólczyńska 321

01-919 Warszawa

Partner: Jarosław Kubajek „Jarex – Jarosław Kubajek”

ul. Obrońców Pokoju 40

05-430 Celestynów

1.095.768,00 zł

30 dni od daty dostarczenia  faktur

95 pkt

5 pkt

100 pkt

 

III.

 

Radical

ul. Wolności 2/17/22

05-220 Zielonka

2.200.068,00 zł

30 dni od daty dostarczenia  faktur

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

Wykonawca wykluczony z postępowania

 

IV.

 

Zakład Wiertniczy

Marek Rybicki

ul. Wysockiego 9

96-300 Żyrardów

1.534.140,00 zł

30 dni od daty dostarczenia  faktur

67,85 pkt

5 pkt

72,85 pkt

 

V.

Saur Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39 a

02-672 Warszawa

1.599.993,00 zł

30 dni od daty dostarczenia  faktur

65,06 pkt

5 pkt

70,06 pkt

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 1
  • Liczba ofert odrzuconych – 1

 

Zamawiający wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który złożył ofertę nr III – Radical, ul. Wolności 2/17/22, 05-220 Zielonka - na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 przywołanej ustawy, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Zamawiający dokonał badania i oceny pozostałych złożonych ofert. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 95 % (95 pkt) oraz termin płatności o znaczeniu 5 % (5 pkt), jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II złożona przez: Konsorcjum Firm: Lider: Pomp 4 Eko Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa, Partner: „Jarex – Jarosław Kubajek” ul. Obrońców Pokoju 40, 05-430 Celestynów, z ceną oferty brutto: 1.095.768,00 zł oraz terminem płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury. Oferta otrzymała łącznie maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1 pkt 4 przywołanej ustawy Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, umowa może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

 

Z uwagi na powyższe, zgodnie z dyspozycją art. 94 przywołanej ustawy, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie  przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 02 lutego 2016 r. w siedzibie Zamawiającego.

 

 

(-) Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 22.01.2016 15:45
Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2016 15:45
Wyświetleń: 83
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki