Urząd Gminy Michałowice
11.12.2015 11:01

ZP.271.2.73.2015

95
Przebudowa ul. Warszawskiej w Granicy – etap I
Termin składania ofert upłynął: 03.12.2015 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Warszawskiej w Granicy – etap I” (nr sprawy: ZP.271.2.73.2015, numer ogłoszenia BZP: 306646 -2015 ze zm.).

 

W terminie składnia ofert tj. do 03 grudnia 2015 r. do godz. 1000 wpłynęło 10 ofert.

 

NR OFERTY

 

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO*

(C)

 

 

TERMIN

PŁATNOŚCI*

(P)

LICZBA PUNKTÓW

W KRYT.

CENA

(C) 90 %

(max 90 pkt)

 

LICZBA PUNKTÓW

W KRYT.

TERMIN Płatności

(P) 10%

(max 10 pkt)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

BADANEJ OFERTY 

 

L= C+P

 

I.

PLANETA Sp. z o.o.

ul. Zdziarska 21

03-289 Warszawa

1.039.923,61 zł

30 dni od daty dostarczenia  faktur

72.47 pkt

10 pkt

82,47 pkt

 

II.

DELTA SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Dzielna 21/47

01-029 Warszawa

979.932,99 zł

30 dni od daty dostarczenia  faktur

76,91 pkt

10 pkt

86,91 pkt

 

III.

Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych „MARGOT”

ul. Pasaż Ursynowski 11

02-784 Warszawa

837.385,39 zł

30 dni od daty dostarczenia  faktur

90 pkt

10 pkt

100 pkt

 

IV.

MABAU POLSKA Sp. z o.o.

ul. Alternatywy 9 Szymanów

05-532 Baniocha

1.048.135,09 zł

30 dni od daty dostarczenia  faktur

71,90 pkt

10 pkt

81,90 pkt

 

V.

Budimex S.A.

ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

1.192.258,91 zł

30 dni od daty dostarczenia  faktur

63,21 pkt

10 pkt

73,21 pkt

 

VI.

„FAL-BRUK” Sp. z o.o. sp. k.

ul. Sarabandy 42

02-868 Warszawa

949.560,00 zł

30 dni od daty dostarczenia  faktur

79,37 pkt

10 pkt

89,37 pkt

 

VII.

Michał Lulis MKL-BUD

ul. Joliot Curie 19/35

02-646 Warszawa

926.777,29 zł

30 dni od daty dostarczenia  faktur

81.32 pkt

10 pkt

91,32 pkt

 

VIII.

WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o.

ul. Łomnica 39

08-430 Żelechów

1.401.585,00 zł

30 dni od daty dostarczenia  faktur

53,77 pkt

10 pkt

63,77 pkt

 

IX.

STD Nasiłowski

ul. Poniatowskiego 63 H

05-220 Zielonka

929.172,68 zł

30 dni od daty dostarczenia  faktur

81,11 pkt

10 pkt

91,11 pkt

 

X.

Konsorcjum Firm:

Lider: ROKOM Sp. z o.o.

ul. Myśliborska 53

03-128 Warszawa

Partner: Koordynacja i Nadzór Inwestycji

EFEKT-BUD Marcin Czuj

ul. Żeglugi Wiślanej 16/3

03-043 Warszawa

910.322,98 zł

30 dni od daty złożenia budowy

82,79 pkt

10 pkt

92,79 pkt

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

 

 

Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 90 % (90 pkt) oraz termin płatności o znaczeniu 10 % (10 pkt), jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr III złożona przez: Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych „MARGOT”, ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1 pkt 4 przywołanej ustawy Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 a ustawy, umowa może zostać zawarta wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Z uwagi na powyższe umowa zostanie podpisana 16.12.2015 r. w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 

(-) Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 11.12.2015 11:01
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2015 11:01
Wyświetleń: 95
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki