Urząd Gminy Michałowice
30.12.2015 13:41

ZP.271.2.80.2015

38
Usługi ochrony obiektów Gminy Michałowice w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2017 r.
Termin składania ofert upłynął: 18.12.2015 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ZP.271.2.80.2015 pn.: „Usługi ochrony obiektów Gminy Michałowice w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2017 r.” (nr ogłoszenia w BZP: 333996 – 2015 ze zm.).

ZAMAWIAJĄCY dopuścił składanie ofert częściowych w podziale na następujące części:

 

1.Część I - Monitoring i fizyczna ochrona budynku Urzędu Gminy w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, monitoring systemu alarmowego oraz wizyjnego budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach.

 

2. Część II – Monitorowanie sygnałów lokalnych systemów alarmowych (monitorowanie radiowe) i podejmowanie interwencji oraz konserwację urządzeń systemów powiadamiania o włamaniu i napadzie w pięciu świetlicach wiejskich w Gminie Michałowice.

 

3. Część III – Całodobowe stałe monitorowanie sygnału lokalnego systemu alarmowego (monitorowanie radiowe) i podejmowanie interwencji oraz całodobowa ochrona doraźna przez zmotoryzowaną grupę interwencyjną dwóch Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie i Pęcicach.

 

W terminie składnia ofert tj. do dnia 18 grudnia 2015 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty.

 

Część I zamówienia

NR OFERTY

 

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

(C)

 

 

Warunki płatności

(P)

 

LICZBA PUNKTÓW

W KRYT.

CENA

(C) 95 %

(max 95 pkt)

LICZBA PUNKTÓW

W KRYT.

Warunki płatności (P)

5%

(max 5 pkt)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

BADANEJ OFERTY 

(C+P)

 

 

I.

„KERIM”

Mirosław Hendel

ul. Dzielna 11

26-600 Radom

188.222,16 zł

30 dni

95 pkt

5 pkt

100 pkt

 

II.

Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki” Sp. z o.o.

ul. Łucka 18/1701 A

00-845 Warszawa

261.464,54 zł

30 dni

68.39 pkt

5 pkt

73.39 pkt

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

 

Zamawiający dokonał badania i oceny złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu a ich oferty nie podlegają odrzuceniu.

 

Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 95 % (95 pkt) oraz warunki płatności, o znaczeniu 5 % (5 pkt), jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I, złożona przez Wykonawcę: „KERIM” Mirosław Hendel, ul. Dzielna 11, 26-600 Radom, cena oferty brutto: 188.222,16 zł, warunki płatności 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Oferta nr I otrzymała łącznie maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1 pkt 4 przywołanej ustawy Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 a ustawy, umowa może zostać zawarta wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Z uwagi na powyższe, zgodnie z dyspozycją art. 94 przywołanej ustawy, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 31 grudnia 2015 r. w siedzibie Zamawiającego.

 

Część II zamówienia

NR OFERTY

 

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

(C)

 

 

Warunki płatności

(P)

 

LICZBA PUNKTÓW

W KRYT.

CENA

(C) 95 %

(max 95 pkt)

LICZBA PUNKTÓW

W KRYT.

Warunki płatności (P)

5%

(max 5 pkt)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

BADANEJ OFERTY 

(C+P)

 

 

II.

Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki” Sp. z o.o.

ul. Łucka 18/1701 A

00-845 Warszawa

10.332,00 zł

30 dni

95 pkt

5 pkt

100 pkt

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 0

 

Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 95 % (95 pkt) oraz warunki płatności o znaczeniu 5 % (5 pkt), jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II, złożona przez Wykonawcę: Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki” Sp. z o.o., cena oferty brutto: 10.332,00 zł, warunki płatności 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Oferta nr II otrzymała łącznie maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1 pkt 4 przywołanej ustawy Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy, umowa może zostać zawarta wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy gdyż w przypadku części III zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

Z uwagi na powyższe, zgodnie z dyspozycją art. 94 przywołanej ustawy, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia odbędzie się dnia 31 grudnia 2015 r. w siedzibie Zamawiającego.

 

Część III zamówienia

NR OFERTY

 

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

(C)

 

 

Warunki płatności

(P)

 

 

II.

Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki” Sp. z o.o.

ul. Łucka 18/1701 A

00-845 Warszawa

212.544,00 zł

30 dni

 

Postępowanie unieważniono po terminie składania ofert, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co stanowi ustawową przesłankę unieważnienia postępowania przetargowego.

 

 

 

 

 (-) mgr inż. Krzysztof Grabka

       Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 30.12.2015 13:41
Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2015 13:42
Wyświetleń: 38
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki