Urząd Gminy Michałowice
08.01.2016 12:44

ZP.271.2.84.2015

81
Roboty porządkowe na terenie Gminy Michałowice w roku 2016
Termin składania ofert upłynął: 23.12.2015 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Roboty porządkowe na terenie Gminy Michałowice w roku 2016” (Nr sprawy: ZP.271.2.84.2015, numer ogłoszenia BZP: 342674 –2015).

 

W terminie składnia ofert tj. do 23 grudnia 2015 r. do godz. 1000 wpłynęło 5 ofert.

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

(C)

 

 

TERMIN

PŁATNOŚCI

(P)

LICZBA PUNKTÓW

W KRYTERIUM

CENA

(C) 95 %

(max 95 pkt)

LICZBA PUNKTÓW

W KRYTERIUM

TERMIN PŁATNOŚCI

(P) 5 %

(max 5 pkt)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

BADANEJ OFERTY 

 

L= C+ P

 

I.

Zakład Zieleni Sp. z o.o.

ul. Kozielska 4/38

01-163 Warszawa

544.873,80 zł

30 dni od daty złożenia faktury

68.41 pkt

5 pkt

73.41 pkt

 

II.

REMONDIS Sp. z o.o.

ul. Zawodzie 16

02-981 Warszawa

617.889,05 zł

30 dni od daty złożenia faktury

60.32 pkt

5 pkt

65.32 pkt

 

III.

Fagus Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114

00-971 Warszawa

441.288,00 zł

30 dni od daty złożenia faktury

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

 

IV.

Urządzanie i Utrzymanie Zieleńców

Chirurgia Drzew

Petroniusz Frejlich

ul. Ludna 7 B

05-822 Milanówek

436.384,38 zł

30 dni od daty złożenia faktury

85.41 pkt

5 pkt

90.41 pkt

 

V.

„ADMAR” Marcin Rządziński

ul. Błońska 12

05-800 Pruszków

392.352,84 zł

30 dni od daty złożenia faktury

95 pkt

5 pkt

100 pkt

 

  • Liczba Wykonawców wykluczonych z postępowania – 0
  • Liczba ofert odrzuconych – 1

 

Zamawiający odrzucił ofertę nr III Wykonawcy - FAGUS Sp. z o.o., Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny polegającej na zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatku VAT.

 

Zamawiający dokonał badania i oceny pozostałych ofert. Finalnie stwierdzono, że żaden z pozostałych Wykonawców nie podlega wykluczeniu i żadna z pozostałych ofert nie podlega odrzuceniu.

 

Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena brutto o znaczeniu 95 % (95 pkt) oraz termin płatności o znaczeniu 5 % (5 pkt), jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr V złożona przez „ADMAR” Marcin Rządziński, ul. Błońska 12, 05-800 Pruszków: cena oferty brutto: 392.352,84 zł, termin płatności: 30 dni od złożenia faktury.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1 pkt 4 przywołanej ustawy Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e - mailem - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

 

Z uwagi na powyższe umowa zostanie podpisana 14 stycznia 2016 r. w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 

 

/-/ mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 08.01.2016 12:44
Data ostatniej modyfikacji: 08.01.2016 12:44
Wyświetleń: 81
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki