Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia przetargów

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.72.2017

Termin składania ofert upłynął: 22.02.2018 godzina: 00:00
„Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy”)

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.59.2017

Termin składania ofert upłynął: 06.11.2017 godzina: 10:00
Usługi zimowego utrzymania chodników, placów i parkingów w ramach realizowanego zadania budżetowego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg" - część III zamówienia.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.59.2017

Termin składania ofert upłynął: 06.11.2017 godzina: 10:00
Zimowe utrzymanie dróg

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.72.2017

Termin składania ofert upłynął: 06.12.2017 godzina: 10:00
Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Michałowice wraz z wymianą wodomierzy.

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.2.79.2017

Termin składania ofert upłynął: 27.11.2017 godzina: 10:00
Przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - etap IIIa, IIIb i IV.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.87.2017

Termin składania ofert upłynął: 15.12.2017 godzina: 10:00
Obsługa bankowa budżetu Gminy Michałowice i jednostek organizacyjnych.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.91.2017

Termin składania ofert upłynął: 11.12.2017 godzina: 10:00
Roboty porządkowe na terenie gminy Michałowice w roku 2018.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.78.2017

Termin składania ofert upłynął: 27.11.2017 godzina: 10:00
Budowa autonomicznej wiaty solarnej w ramach projektu „Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach w ramach ZIT pod nazwą „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz gminie Michałowice”. (nr sprawy: ZP.271.2.78.2017, nr ogłoszenia BZP:613065-N-2017 ze zm.). Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ” Działania 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałania 4.3.2 „MOBILNOŚĆ MIEJSKA W RAMACH ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.80.2017

Termin składania ofert upłynął: 27.11.2017 godzina: 11:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych, gmina Michałowice.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.85.2017

Termin składania ofert upłynął: 07.12.2017 godzina: 10:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.83.2017

Termin składania ofert upłynął: 01.12.2017 godzina: 10:00
Przebudowa ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Mokrej w Opaczy-Kolonii.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.69.2017

Termin składania ofert upłynął: 06.11.2017 godzina: 11:00
Przebudowa ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi - przebudowa przepustów na skrzyżowaniu ul. Kasztanowej z rz. Raszynką i doprowadzalnikiem.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.84.2017

Termin składania ofert upłynął: 01.12.2017 godzina: 11:00
Przebudowa wodociągu w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Granicy.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.81.2017

Termin składania ofert upłynął: 29.11.2017 godzina: 10:00
Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej wsi.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.2.66.2017

Termin składania ofert upłynął: 10.11.2017 godzina: 11:00
Modernizacja SUW Komorów.