Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 r 07.02.2011 15:16

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2011–2020.

czytaj więcej

Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 r. 08.02.2011 13:14

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 r. 07.02.2011 15:37

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki nr ew. 75/23, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice Małe, stanowiącej własność Gminy Michałowice

czytaj więcej

Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 07.02.2011 15:33

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Michałowice do Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów.

czytaj więcej

Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 r. 14.02.2011 12:50

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz przewodniczących zarządów osiedli i zarządów osiedli w osiedlach.

czytaj więcej

Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011r. 14.02.2011 12:45

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Michałowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

czytaj więcej

Uchwała Nr IV/14/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 07.02.2011 15:24

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8 (część) i 1226 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica.

czytaj więcej

Uchwała Nr IV/13/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 07.02.2011 14:31

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice” na rok 2011.

czytaj więcej

Uchwała Nr IV/12/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011 roku. 07.02.2011 14:25

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2011.

czytaj więcej

Uchwała Nr IV/11/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011r. 07.02.2011 14:21

zmieniająca uchwałę Nr XLVI/314/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011r. na terenie Gminy Michałowice

czytaj więcej