Urząd Gminy Michałowice
23.02.2016 13:00

ZP.271.1.27.2016

27
Równanie i profilowanie dróg”
Termin składania ofert: 01.03.2016 godzina: 12:00

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.  Przedmiotem zamówienia jest:

Lp.

Podstawa wyceny

Opis

Jm

Ilość

1

KNR 2-31

1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm.

1000,00

2

KNR 2-31

1402-06

Mechaniczne ścinanie poboczy – za każde dalsze 5 cm grubości

1000,00

3

KNR 2-31

0107-02

Naprawy dróg gruntowych kruszywem łamanym.

100,00

4

KNR 2-31

0107-02

Naprawy dróg gruntowych gruzem betonowym.

50,00

5

KNR 2-31

0107-02

Naprawy dróg gruntowych destruktem asfaltowym „Frez”.

m³

50,00

6

KNR 2-31

1401-07

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie – profilowanie.

25.500,0

7

KNR 2-31

1401-07

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie – zagęszczanie.

25.500,0

 

2. Szczegółowy zakres przewidzianych do wykonania prac określony został
w obmiarze robót - zał. nr 1 oraz STT zał. nr 2 do ogłoszenia.

 

3. Szczegółowy kosztorys wykonawcy składającego ofertę winien zawierać koszty jednostkowe robocizny, materiałów i pracy sprzętu, wraz z podsumowaniem kosztów pośrednich, zyskiem i podatkiem VAT, zgodnie z opisem robót zawartym w przedmiarze zamieszczonym w BIP Gminy Michałowice w ogłoszeniu o przetargu.

 

MIEJSCE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice,
    05-816 Michałowice, Reguły, ul. Al. Powstańców Warszawy 1, Sala Obsługi, Biuro Podawcze.
  2. Termin składania ofert upływa dnia 01.03.2016 r. o godz. 12:00
  3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby zamawiającego. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci wykonawcy niezwłocznie.

Załączniki

Data publikacji: 23.02.2016 13:01
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:07
Wyświetleń: 27
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski