Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
268

Projekty uchwał wnoszone na XV sesję Rady Gminy

Projekt Uchwały

zmieniająca Uchwałę Nr XII/117/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2016–2020.

Projekt Uchwały

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015.

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt Uchwały

zmieniająca uchwałę Nr XIV/153/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice”.

Projekt Uchwały

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

Projekt Uchwały

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 20142018 .

Projekt Uchwały

w sprawie uchwalenia dokumentu pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałowice na lata 2015 – 2030”.

Projekt Uchwały

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt Uchwały

w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice”.

Projekt Uchwały

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Projekt Uchwały

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Projekt Uchwały

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Projekt Uchwały

w sprawie określenia „Przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz funkcjonowaniem postoju TAXI na terenie Gminy Michałowice”.

Projekt Uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.

Projekt Uchwały

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Wójta Gminy.

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat działki ewid. nr 772, położonej w obrębie ewid. Granica, stanowiącej mienie Gminy Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewid. nr 469, położonej w obrębie ewid. Michałowice-Osiedle, stanowiącej mienie Gminy Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części działki 984/4 i części działki 984/5, położonych w obrębie ewid. Komorów-Osiedle, stanowiących mienie Gminy Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części działki ewid. nr 984/4 i części działki ewid. nr 984/5, położonych w obrębie ewid. Komorów-Osiedle, stanowiącej mienie Gminy Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 582/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, stanowiącej własność Gminy Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 1275, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, stanowiącej własność Gminy Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewid. nr 404/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, stanowiącej własność Gminy Michałowice

Projekt Uchwały

zmieniająca uchwałę nr XIV/160/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewidencyjnej nr 208/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, stanowiącej własność Gminy Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie ewid. Nowa Wieś, w gminie Michałowie.

Projekt Uchwały

w sprawie oceny aktualności Studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice

Projekt Uchwały

w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice
Data publikacji: 14.06.2016 15:36
Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2016 13:19
Wyświetleń: 268
Autor: Piotr Wykuż
Opublikował: Piotr Wykuż
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wykuż