Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.08.2014 10:48

ZP.2711.62.2014

45
Przebudowę ul. Malinowej w Opaczy-Kolonii – etap II
Termin składania ofert: 25.08.2014 godzina: 12:00

Zapytanie ofertowe do

zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice zaprasza do składania ofert na: „Przebudowę ul. Malinowej w Opaczy-Kolonii – etap II”.

 1. Termin realizacji zamówienia: 3.10.2014 r.
 2.  Zakres zamówienia
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy drogi na odcinku 70 mb, w tym: rozebranie 242 m2 nawierzchni z destruktu bitumicznego, wykonanie 235 m2 nawierzchni z kostki bet. gr. 8 cm, 147 mb oporników na ławie betonowej, instalacja 6 szt. znaków drogowych na 2 szt. słupków stalowych, instalacja 8 szt. „kocich oczu”, 80 m2 plantowania i humusowania wraz z obsiewem poboczy, instalacja 1 kpl. systemu rozsączającego o poj. 2,8 m3
 3. Ofertę należy złożyć: w Urzędzie Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 w biurze podawczym na parterze do dnia 25 sierpnia 2014 r. godz.12.00
 4. Trwale zaklejona koperta winna być zaadresowana wg poniższego wzoru:
  Oferta na: „Przebudowę ul. Malinowej w Opaczy-Kolonii – etap II”.
  nr sprawy: ZP.2711.62.2014
  Nie otwierać przed: 25 sierpnia 2014 godz. 12.15
 5. Do oferty należy dołączyć:
  aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składaniem ofert lub informację, że przedsiębiorca jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; formularz ofertowy wg załączonego wzoru (do pobrania drogą elektroniczną); uprawnienia budowlane w zakresie drogowym wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby inżynierów, kosztorys uproszczony sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru.
 6. Cena oferty
  Cenę oferty należy wskazać jako kwotę netto i brutto wykonania zamówienia na załączonym formularzu ofertowym.
 7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena.
 8. Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela: Pan Piotr Pacyna Główny Specjalista ds. Inwestycji, tel. 22 350 91 77

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu lub unieważnienia go bez podania przyczyn. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Zamawiającego – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

 

Uwaga: Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie oraz przekazując zawiadomienie o wyniku konkursu ofert wykonawcy oferującemu najkorzystniej.

 

Z poważaniem

(-) mgr inż. Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Załączniki

Data publikacji: 08.11.2017 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:00
Wyświetleń: 45
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski