Urząd Gminy Michałowice
23.12.2014 15:19

Konkurs ofert 2

299
Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2015
Termin składania ofert: 13.01.2015 godzina: 16:00

Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2015

 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).

 

I. Rodzaj, termin i warunki realizacji oraz wysokość środków przeznaczonych na zadanie 

 

1. Z zakresu „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego"

L.P.

Rodzaj zadania

Termin realizacji

Planowana wysokość środków

Warunki realizacji zadania

1.

 Organizacja działalności kulturalno-społecznej osób zrzeszonych w Kołach Emerytów, Rencistów i Inwalidów  na terenie Gminy Michałowice.

17 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

106.000,00 zł (sto sześć tysięcy złotych)

Działalność ma być nakierowana na potrzeby osób starszych zrzeszonych i działających w kołach emerytów na terenie Gminy.   W ramach organizowanych przedsięwzięć powinny zostać zorganizowane: spotkania okolicznościowe,  wyjazdy kulturalne, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, organizacja występów artystycznych.

 

2. Z zakresu „Kultury fizycznej i sportu"

L.P.

Rodzaj zadania

Termin realizacji

Planowana wysokość środków

Warunki realizacji zadania

1.

Organizacja zajęć lub wyjazdów „Ferie zimowe na sportowo" 

17 stycznia 2015 r. do 1 marca 2015 r.

30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych)

Zajęcia dostępne dla wszystkich zainteresowanych, pozwalające aktywnie spędzić czas poza domem w okresie ferii zimowych, aktywizujące sportowo. Okres realizacji zajęć obejmować ma czas wolny dzieci od zajęć dydaktycznych i nie powinien być krótszy niż 14 dni.

 

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Gmina Michałowice będzie zlecać realizację zadań z wyżej wymienionego zakresu w formie wspierania, tzn. z udzieleniem dotacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.
 2. Do złożenia oferty w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Michałowice oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zleconego zadania.
 3. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie oferty wraz z załącznikami, na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
  15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
  (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 4. Wymagane załączniki:
  1. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
  2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
 5. Wszystkie rubryki formularza muszą być wypełnione. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią organizacji i nazwą zadania.
 6. Oferent ubiegający się o przyznanie środków publicznych na realizację zleconego zadania zobowiązany jest przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 7. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
 8. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 9. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Gminy może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
 10. W przypadku, gdy organizacja otrzyma dotację w niższej wysokości niż wnioskowała Referat Kultury i Spraw Społecznych oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstąpienie od jej realizacji.
 11. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 12. Oferta powinna zawierać prawidłową, ściśle związaną z zakresem rzeczowym planowanego zadania, kalkulację kosztów całości zadania i wysokości wnioskowanego dofinansowania, załączniki oraz wyróżniającą nazwę zadania.
 13. Oferta powinna zawierać ciekawe propozycje zajęć i imprez dla mieszkańców Gminy Michałowice.
 14. Oferta musi być skierowana w szczególności do mieszkańców Gminy Michałowice i odpowiadać ich potrzebom.
 15. Zadanie ma urozmaicać i uzupełniać ofertę sportowo-kulturalną  proponowaną przez Gminę Michałowice.
 16. Wzory dokumentów można pobrać ze strony internetowej Gminy Michałowice

 

III. Termin składania ofert:

Oferta musi zostać złożona w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Michałowice, Reguły,
ul.  Aleja Powstańców Warszawy 1,  05-816  Michałowice, w terminie do 13 stycznia 2015 r. do godziny 16:00.

 

IV. Tryb i kryteria oraz termin wyboru oferty

 1. Kryteria oceny ofert:
  1. możliwości realizacji zadania publicznego,
  2. koszt realizacji zadania,
  3. ilość osób mogących skorzystać z zadania,
  4. włączenie do zadania różnych środowisk,
  5. aktywizacja różnych pokoleń mieszkańców,
  6. nowatorstwo zadania,
  7. ciekawy pomysł na działanie,
  8. standard miejsca, bazy i wyposażenia,
  9. atrakcyjność programu (wycieczki, zajęcia sportowe, konkursy, zajęcia kulturalne, specjalistyczny charakter zajęć),
  10. kwalifikacje kadry odpowiedzialnej za realizację zadania,
  11. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego (w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy).
 2. Odrzuceniu podlega oferta:
  1. złożona po terminie,
  2. niekompletna,
  3. niezawierająca jednoznacznie zdefiniowanego zakresu działania,
  4. złożona w niewłaściwy sposób (niezgodnie z ogłoszeniem konkursu, tj. np. przesłanie faxem, drogą elektroniczną, drogą pocztową),
  5. złożona na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w rozporządzeniu,
  6. złożona przez podmiot nieuprawniony,
  7. złożona przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,
  8. niepodpisana przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z zapisami aktualnego odpisu z rejestru.
 3. Komisja konkursowa po stwierdzeniu spełniania przez oferty wymogów formalnych, dokonuje ich oceny pod względem merytorycznym.
 4. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria, określone niniejszym ogłoszeniem, w zależności od zakresu i charakteru zadania wynikającego z oferty oraz kalkulacji kosztów jego realizacji.
 5. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Michałowice.
 6. Wybór ofert nastąpi w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszych ofert oraz propozycji wysokości dofinansowania.

 

V.   Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty

 

Wójt Gminy Michałowice w 2014 roku udzielił 33 dotacji na zadania publiczne tego samego rodzaju w łącznej wysokości 220 000,00 zł.

 

VI. Dodatkowe informacje

 

 1. Dodatkowych informacji udziela Roman Żuchowski lub Agnieszka Buczyńska tel. 22 350 91 91 wew. 16.
 2. Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone na stronie www.michalowice.pl i Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowice.
 3. W terminie 14 dni od daty ogłoszenia informacji o rozstrzygnięciu konkursu organizacje wyłonione w konkursie zobowiązane są dostarczyć dokumenty niezbędne do podpisania umowy.
 4. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice 

Data publikacji: 23.12.2014 15:19
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 15:16
Wyświetleń: 299
Autor: Agnieszka Buczyńska
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski