Urząd Gminy Michałowice
09.12.2014 13:30

ZP.2711.111.2014

31
Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie 4 stref rekreacji w gminie Michałowice
Termin składania ofert: 16.12.2014 godzina: 11:00

Przedmiot zamówienia:

Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie 4 stref rekreacji w gminie Michałowice

 

Przewiduje się podział zamówienia na następujące części:

 1. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie strefy rekreacji w Komorowie przy ul. Kolejowej (CZĘŚĆ 1);
 2. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie strefy rekreacji w Komorowie  przy ul. Głównej (CZĘŚĆ 2);
 3. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie strefy rekreacji w Regułach przy ul. Wiejskiej (CZĘŚĆ 3);
 4. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie strefy rekreacji w Michałowicach  przy ul. 11 Listopada (CZĘŚĆ 4);

 

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie (dotyczy każdej części zamówienia):

 • Otwieranie strefy o godzinie 8:00 oraz zamykanie o godzinie 22:00.
 • Przeglądanie stanu technicznego wyposażenia strefy, odnotowanie ewentualnych uwag w książce uwag oraz zgłaszanie wszelkich zauważonych usterek pracownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice; prace winny być wykonane do godz. 9:00.
 • Opróżnianie koszy na odpady, worki z odpadami należy złożyć przed strefą, kosze należy opróżniać w zależności od potrzeb.
 • Zamiatanie alejek wraz z usunięciem ewentualnych przerostów, sprzątanie i zamiatanie nawierzchni gumowych oraz terenów wokół piaskownic, prace winny być wykonane do godziny 10:00.
 • Sprawdzenie stanu czystości całej strefy oraz sprzątnięcie wszelkich odpadów w tym połamanych gałęzi zalegających na terenie strefy; prace winny być wykonane do godziny 9:00.
 • Stały nadzór nad strefą w godzinach 11:00-11:30 i 13:00-13:30 oraz 4 godziny w porze popołudniowo-wieczornej w godzinach 16:00-20:00.
 • Stały pobyt na strefie w wymiarze 6 godzin w ciągu dnia.
 • Sprzątanie sanitariatów 2 razy dziennie: rano i wieczorem. Środki czystości zapewnia Wykonawca.
 • W przypadku wystąpienia aktów wandalizmu lub złego zachowania osób przebywających na terenie strefy, fakt ten należy zgłosić pracownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice, oraz właściwym służbom.
 • Prowadzenie książki uwag.

 

UWAGA ! Zamawiający wymaga  dyspozycyjności. Wykonawca winien codziennie przebywać na strefie rekreacji i wykonywać w/w zadania. Wykonawca ma posiadać telefon komórkowy czynny 24 h, umożliwiający stały kontakt Zamawiającego z Wykonawcą. W przypadkach nagłych Wykonawca winien mieć możliwość szybkiego dotarcia do miejsca wykonywanej pracy.

Ze względu na specyfikę zamówienia ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udziału podwykonawców w wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający wymaga osobistego wykonania zlecenia.

Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia. 

 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 16 grudnia 2014 r. godz.11:00 w budynku Urzędu Gminy  w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice (biuro podawcze).  Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.

Załączniki

Data publikacji: 09.12.2014 13:30
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:00
Wyświetleń: 31
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski