Urząd Gminy Michałowice
13.09.2016 13:15

ZP.271.1.100.2016

58
Świadczenie usług w zakresie wsparcia w opracowaniu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016 – 2023
Termin składania ofert: 21.09.2016 godzina: 12:00

Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Przedmiot zapytania ofertowego podzielony został na trzy części. Wykonawca w ramach przedmiotowego zapytania zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie części zapytania ofertowego, na podstawie której zawarta zostanie umowa z Wykonawcą.

 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie trzy części zamówienia.

 

Zapytanie ofertowe obejmuje wykonanie trzech części zamówienia, tj. :

 

Cześć I:

 

Ekspercka usługa dotycząca diagnozy poprzez przeprowadzenie badań diagnostycznych wraz z dobraniem metod i narzędzi diagnozy wraz z ekspercką analizą danych statystycznych z diagnozy i opracowaniem raportu diagnostycznego dla potrzeb rewitalizacji.

 

Cześć II:

 

 1. Usługi doradztwa eksperckiego w dziedzinie problematyki rewitalizacji, wspierającej Gminę Michałowice w procesie opracowania dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”.
 2. Kompleksowa realizacja procesu opracowania Programu Rewitalizacji, która polegać będzie na wykonaniu usług doradztwa eksperckiego w zakresie prowadzenia procesu opracowania realizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice. W zakresie tej części przedmiotu zamówienia znajduje się wsparcie merytoryczne w zarządzaniu procesem, w tym w szczególności: pogłębiona analiza i diagnoza obszaru problemowego, uczestnictwo w otwartych spotkaniach z mieszkańcami oraz w komisjach Rady, opracowanie i zredagowanie finalnej wersji Programu Rewitalizacji, uczestnictwo w procesie weryfikacji i oceny opracowanego Programu Rewitalizacji w województwie mazowieckim.
 3. Program musi być kompletny oraz spójny z dokumentami programowymi dotyczącymi rozwoju, na poziomie: Unii Europejskiej, krajowym oraz wojewódzkim i powiatowym. Musi być powiązany także i spójny z dokumentami strategicznymi i planistycznymi Gminy Michałowice.
 4. Program Rewitalizacji musi być zgodny z:
 1. Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 2. Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 3. Założeniami Narodowego Planu Rewitalizacji 2022
 4. Instrukcją dotyczącą przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz preferencji dla projektów mających na celu przywrócenie ładu przestrzennego z dnia 8 grudnia 2015 r.
 5. Ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446)
 6. Innymi dokumentami określającymi zasady tworzenia programów rewitalizacyjnych.
 1. Program Rewitalizacji obejmował będzie:
 1. Opis powiązań Programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi nadrzędnych jednostek terytorialnych oraz dokumentów lokalnych dotyczących gminy
 2. Diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb dotyczących rewitalizowanych obszarów
 3. Zasięg przestrzenny obszaru/obszarów zdegradowanych, opartych o inne dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych terytorium/ terytoriów wymagających wsparcia
 4.  Identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych
 5. Określenie wizji wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego zawierającej planowane efekty rewitalizacji
 6. Wykaz dopełniających się wzajemnie najważniejszych przedsięwzięć i głównych projektów rewitalizacyjnych, dotyczących obszaru zdegradowanego, które będą realizowane w ramach Programu Rewitalizacji
 7. Opis mechanizmów zapewniających komplementarność między poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym Programem Rewitalizacji
 8. Indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć z różnych źródeł (także spoza funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 – publiczne i prywatne środki krajowe w celu realizacji zasady dodatkowości środków UE)
 9. System wdrażania Programu Rewitalizacji

 

 1. Program powinien zawierać minimalną zawartość (elementy) Programu Rewitalizacji wskazane w pkt. 4 Załącznika do Wytycznych w zakresie rewitalizacji w Programach Operacyjnych na lata 2014-2020, jak również listę planowanych do realizacji działań. Usługa doradztwa eksperckiego realizowana będzie przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Michałowice, telefonicznie oraz on-line, przez co najmniej jednego eksperta wskazanego w ofercie.
 2. Mając na uwadze fakt, że w obecnej perspektywie finansowej (lata 2014-2020) lokalne/ gminne Programy Rewitalizacji będą podlegać ocenie i weryfikacji Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi (IZ RPO/ Zespołów ds. Rewitalizacji, Wykonawca będzie miał obowiązek uaktualnienia go zgodnie z uwagami IZ RPO/ Zespołu w ramach realizowanej obsługi. Ponadto ostateczny termin realizacji usługi może zostać przedłużony do chwili zatwierdzenia opracowanego Programu Rewitalizacji przez IZ RPO/ Zespołu.

 

Cześć III:

 

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm,) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Wykonanie Części III zamówienia warunkowane jest opinią właściwych organów, które określą, czy strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jest konieczna do wykonania.

 

Strategiczna ocena oddziaływania zawierać będzie:

 1. opracowanie wniosku o wydanie opinii do właściwych organów w sprawie konieczności/lub jej braku sporządzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko w toku prowadzonych prac;
 2. sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 51 - 52 powyższej ustawy oraz z zakresem ustalonym przez właściwy organ;
 3. uzyskanie pozytywnej opinii środowiskowej wydanej przez właściwy organ;
 4. przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach procedury SOOŚ zgodnie z art. 54 ust. 2 powyższej ustawy;
 5. zebranie oraz dokonanie analizy zgłoszonych w toku konsultacji społecznych prowadzonych w ramach SOOŚ uwag i wniosków i po uzgodnieniu z Zamawiającym uzupełnienie dokumentu o wyznaczone zapisy;
 6. uwzględnienie w Programie uwag przekazanych przez organy właściwe dla wykonania SOOŚ;
 7. sporządzenie podsumowania z przeprowadzenia SOOŚ zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 55 ust. 3 powyższej ustawy.

W związku z faktem, że na dzień upublicznienia niniejszego ogłoszenia nie została stwierdzona konieczność przeprowadzenia SOOŚ dla lokalnego programu rewitalizacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przedmiotowym zakresie, co jest równoznaczne z pomniejszeniem kwoty wynagrodzenia o wskazane w ofercie koszty przeprowadzenia takiej oceny. Umowa z Wykonawcą w swojej treści zawierać będzie stosowne zapisy w powyższym zakresie.

 

 

Szczegółowy opis zapytania ofertowego:

 

W ramach przedmiotowej usługi Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące etapy zamówienia:

 1. Usługa ekspercka wspierająca proces opracowania projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”, zwanego dalej Programem Rewitalizacji
 2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych Programu tj. z mieszkańcami, przedsiębiorcami, NGO
 3. Przedstawienie projektu Programu Rewitalizacji wszystkim interesariuszom, zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w Programach Operacyjnych na lata 2014-2020 wydanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku oraz Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku
 4. Przygotowanie Programu Rewitalizacji oraz załączników z uwzględnieniem zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii w celu przedstawienia go Radzie Gminy Michałowice
 5. Przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu w 4 egz. papierowych oraz w formie cyfrowej (np. w formacie doc)
 6. Wystąpienie o zaopiniowanie projektu Programu Rewitalizacji do wszystkich zobligowanych do tego podmiotów
 7. Przeprowadzenie Programu Rewitalizacji przez proces strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 8. Uczestniczenie w Komisjach Rady Gminy oraz sesjach Rady Gminy związanych z przedmiotem Umowy (około 4 spotkania)
 9. Dostosowanie Programu Rewitalizacji do ewentualnych uwag Instytucji zarządzającej RPO WM w związku z jego oceną przez powyższą instytucję

 

Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 21.09.2016 r. godz. 12:00 w budynku Urzędu Gminy w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice.  Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby zamawiającego. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci Wykonawcy niezwłocznie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2016 r. godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, sala konferencyjna, pok. 126.

Załączniki

Data publikacji: 13.09.2016 13:15
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:07
Wyświetleń: 58
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski