Urząd Gminy Michałowice
02.07.2015 14:00

ZP.271.1.67.2015

41
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w gminie Michałowice
Termin składania ofert: 08.07.2015 godzina: 12:15

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

 1. przyłączy wodociągowych do:
 1. dz. nr ewid. 12/2 w obr. Reguły;
 2. dz. nr ewid. 929/2 w obr. Nowa Wieś;
 3. dz. nr ewid. 539/10 (539/11), 539/12 w obr. Nowa Wieś
 4. dz. nr ewid. 88 w obr. Komorów;
 5. dz. nr ewid. 599/2 w obr. Komorów;
 6. dz. nr ewid. 416/2 w obr. Reguły;
 7. dz. nr ewid. 805 w obr. Reguły;
 8. dz. nr ewid. 456/2 w obr. Reguły;
  1. przyłączy kanalizacji sanitarnej do:
 1. dz. nr ewid. 677/4 w obr. Reguły;
 2. dz. nr ewid. 161/1, 161/2, 162/2, 162/3 w obr. Reguły;
 3. dz. nr ewid. 456/2 w obr. Reguły;
 4. dz. nr ewid. 674 w obr. Opacz-Kolonia;
 5. dz. nr ewid. 144 w obr. Nowa Wieś.

 

Dokumentacja powinna zawierać następujące opracowania:

 1. projekty budowlano-wykonawcze po 3 egz. w formie papierowej, oddzielnie dla poszczególnych przyłączy oraz 1 egz. w wersji elektronicznej wspólny dla całego przedmiotu zamówienia;
 2. kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w formie papierowej, oddzielnie dla poszczególnych przyłączy oraz pliku programu Norma.

 

W zakres umowy wchodzi również:

 1. uzgodnienie z właścicielem posesji trasy przyłączy w sposób graficzny i uzyskanie jego pisemnej akceptacji projektowych rozwiązań;
 2. pozyskanie map do projektowania;
 3. uzgodnienie dokumentacji w ZUD, w Urzędzie Gminy Michałowice oraz jeśli będzie to niezbędne w MPWiK w m. st. Warszawie S.A.;
 4. uzgodnienie z instytucjami wskazanymi przez ZUD;

 

Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest kompletna i może służyć celowi i dla jakiego została wykonana.

Prace projektowe stanowiące przedmiot odbioru, Wykonawca przekaże w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający w terminie 14 dni od daty przekazania dokumentacji dokona jej odbioru lub poda przyczyny, z których odbiór nie może być dokonany. Przedmiotem odbioru będzie kompletna dokumentacja wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami
i opiniami.

 

Uwaga :

Przygotowana dokumentacja będzie służyła za opis zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.  Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że co do zasady ustawa zakazuje dokonywania opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia. Możliwość dokonania przez zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia należy traktować jako wyjątek od ww. zasady oraz interpretować w sposób zawężający. Skorzystanie przez zamawiającego z powyższej możliwości uzależnione jest ponadto od wystąpienia określonych przesłanek. Po pierwsze musi to być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, po drugie musi wystąpić brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, po trzecie zamawiający musi zakomunikować możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych poprzez użycie słów „lub równoważne”. Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że przedmiotowe przesłanki powinny być spełnione łącznie.

Naruszenie przez zamawiającego dyspozycji art. 29 ust. 3 Pzp na skutek opisania przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia może zostać zakwalifikowane jako naruszenie zasad równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji.

Ze względu na skutki jakie mogą wiązać się z naruszeniem przepisu art. 29 ust. 3 Pzp  Zamawiający zwraca uwagę, aby w dokumentacji konkretnego postępowania (m.in. przedmiary robót, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) nie znalazły się postanowienia odwołujące się do konkretnych patentów czy też znaków towarowych, lub aby zostały spełnione ww. przesłanki.

 

W ofercie należy rozdzielić koszt projektowania na:

 • przyłącza wodociągowe;
 • przyłącza kanalizacyjne.

 

MIEJSCE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, 05-816 Michałowice, Reguły, ul. Al. Powstańców Warszawy 1, Sala Obsługi, Biuro Podawcze.
Termin składania ofert upływa dnia 08.07.2015 r. o godz. 12

 

Załączniki

Data publikacji: 02.07.2015 14:00
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:04
Wyświetleń: 41
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski