Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
25.11.2011 13:14

ZP.2711.87.2011

8
Roboty porządkowe na terenie 4 Stref Rekreacji w gminie Michałowice

Nr sprawy ZP.2711.87.2011

 

OGŁOSZENIE

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro

 

 

Zamawiający - Gmina Michałowice zaprasza do składania ofert  na: „Roboty porządkowe na terenie 4 Stref Rekreacji  w gminie Michałowice” nr sprawy: ZP.2711.87.2011
 

1.       Termin realizacji zamówienia: Od 01.12 do 31.12.2011r.

2.       Zakres zamówienia obejmuje:

 

a)    odśnieżanie chodników i nawierzchni gumowych - odśnieżenie chodnika na szerokość przynajmniej 1,5 m i w przypadku śliskiej nawierzchni zastosowanie posypki z piasku. Po zakończeniu pracy nawierzchnia chodnika ma być „czarna”. Wywiezienie śniegu z każdej ze Stref Rekreacji może nastąpić co drugie odśnieżanie. Konieczność odśnieżania zostanie każdorazowo zgłoszona  telefonicznie do przedstwiciela Wykonawcy. Chodniki winny być odśnieżone w ciągu 2 godzin od zgłoszenia telefonicznego  i zakończone w ciągu 4 godzin po ustąpieniu odpadów śniegu.

b)   zamiatanie chodników - zebranie piasku, odpadów, etc. znajdującego się przy na chodniku. Chodniki winny być zamiatane 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) do godz. 14.00

c)    opróżnianie koszy na odpady– wybranie z kosza odpadów, sprzątnięcie i zamiecenie wszelkich odpadów leżących wokół kosza. Kosze winny być opróżnione do godziny 9:00.

 

3.       Ofertę należy złożyć: w Urzędzie Gminy Michałowice, ul. Raszyńska 34, pok. Nr 16 (sekretariat) do dnia 30.11.2011 r. godz.10.00

 

 

4.       Trwale zaklejona koperta winna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

 

Oferta na: „Roboty porządkowe na terenie 4 Stref Rekreacji w gminie Michałowice”

nr sprawy: ZP.2711.87.2011Nie otwierać przed 30.11.2011 godz. 10.05

5.       Do oferty należy dołączyć:

  • aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) wypis z rejestru firmy lub aktualną kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Obowiązek złożenia zaświadczenia nie obowiązuje przedsiębiorców wpisanych do CEIDG. Zamawiający dopuszcza złożenie w/w dokumentów w formie kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem;
  • oświadczenia o których mowa w zał. nr 1 do ogłoszenia.

6.              Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena.
 

7.              Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia można uzyskać:  pod numerem tel.: (22) 758 06 03, osoba prowadząca Aleksandra Piątek

 

Uwaga: Zamawiający poinformuje o wynikach konkursu ofert zamieszczając stosowną informację na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie oraz przekazując zawiadomienie o wyniku konkursu ofert wykonawcy oferującemu najkorzystniej.

 

        
Z poważaniem
(-) mgr inż. Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Załączniki

Data publikacji: 25.11.2011 13:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Karolina Borecka