Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2015

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.138.2015

Termin składania ofert upłynął: 29.12.2015 godzina: 11:00
Usługi weterynaryjne dla zwierząt z terenu gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.139.2015

Termin składania ofert upłynął: 29.12.2015 godzina: 11:00
Ustawienie i obsługa 13 kabin sanitarnych na terenie Gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.137.2015

Termin składania ofert upłynął: 29.12.2015 godzina: 11:00
Odławianie bezdomnych i wolno żyjących zwierząt z terenu Gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.136.2015

Termin składania ofert upłynął: 21.12.2015 godzina: 12:00
Zapewnienie obsługi technicznej Użyteczności Publicznej o Funkcji Kulturowo-Oświatowej przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.135.2015

Termin składania ofert upłynął: 21.12.2015 godzina: 12:00
Zapewnienie obsługi technicznej budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.125.2015

Termin składania ofert upłynął: 02.12.2015 godzina: 11:00

Dostawa komputerów i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Michałowice” dofinansowanego ze środków EFRR UE w ramach działania 8.3” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.123.2015

Termin składania ofert upłynął: 02.12.2015 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę kolidującej, napowietrznej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w
ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii i ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.124.2015

Termin składania ofert upłynął: 01.12.2015 godzina: 12:00
Wykonanie chodnika w ul. Kolejowej w Michałowicach Wsi, w formule projektuj i buduj

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.111.2015

Termin składania ofert upłynął: 09.11.2015 godzina: 12:00
Zakup i dostawa do siedziby Urzędu komputerów wraz z monitorami oraz systemami operacyjnymi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.121.2015

Termin składania ofert upłynął: 20.11.2015 godzina: 12:00
Zakup materiałów promocyjnych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice"

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.119.2015

Termin składania ofert upłynął: 17.11.2015 godzina: 10:00
Nasadzenie drzew i krzewów oraz pielęgnacja nasadzeń na terenach publicznych w gminie Michałowice

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.112.2015

Termin składania ofert upłynął: 10.11.2015 godzina: 12:00
Dostawa komputerów i oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Michałowice” dofinansowanego ze środków EFRR Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013”

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.117.2015

Termin składania ofert upłynął: 12.11.2015 godzina: 12:00
Montaż elementów dekoracyjnego oświetlenia ulic oraz choinek

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.120.2015

Termin składania ofert upłynął: 18.11.2015 godzina: 11:00
Rozszerzenie licencji grupowej pakietu biurowego Microsoft Office Standard

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.112.2015

Termin składania ofert upłynął: 06.10.2015 godzina: 11:00
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz pielęgnację nasadzeń na terenach publicznych w gminie Michałowice