Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.11.2015 13:30

ZP.271.1.117.2015

28
Montaż elementów dekoracyjnego oświetlenia ulic oraz choinek
Termin składania ofert upłynął: 12.11.2015 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Montaż elementów dekoracyjnego oświetlenia ulic oraz choinek” (nr sprawy: ZP.271.1.117.2015).

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 12.11.2015 r., do godz. 1200 wpłynęła 1 oferta.

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

Bianco

Grzegorz Łamarz

ul. Przejazdowa 25/5

05-800 Pruszków

39.999,60 zł

100 pkt

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez Wykonawcę: Bianco Grzegorz Łamarz, ul. Przejazdowa  25/5, 05-800 Pruszków.

 

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z Wykonawcą wyłonionym w konkursie ofert w trybie roboczym.

 

 

 

(-) mgr inż. Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

Data publikacji: 23.11.2015 13:30
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2015 13:30
Wyświetleń: 28
Autor: ZP.271.1.117.2015
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki